Kutsestandardid

Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 esmane kutse

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 22-16052018-6.7/2k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Inseneeria (ehitus)

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 10/16.05.2018

Kehtib alates: 16.05.2018

Kehtib kuni: 15.05.2019

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni eriala magistriõppe või sellele haridustasemele vastava integreeritud õppe läbinud isikule antakse lõpetamisel diplomeeritud veevarustus- ja kanalisatsiooniinseneri esmakutse akadeemilisel õiendil tehtava märkega juhul, kui õppekava vastab diplomeeritud veevarustus- ja kanalisatsiooniinseneri kutsestandardi järgmistele osadele:
- Teadmised ja oskused (lisa 5)
- Inseneritööks vajalikud hoiakud (B 2.3)
Õppekava peab olema riiklikult tunnustatud.

Esmakutse omanik võib erialal tegutseda vastava eriala inseneri, diplomeeritud inseneri või volitatud inseneri kutset omava inseneri juhendamisel.
Esmakutse andmisel ei ole praktiline töökogemus nõutav, mistõttu ametialasid ei määratleta. Esmakutse on tähtajatu.

Töö kirjeldus

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener (lühendatult: VK-insener) tegutseb kesktaseme- või tippjuhina või kitsama ametiala spetsialistina hoonete veevarustuse ja kanalisatsiooni ning veevarustus- ja kanalisatsiooniehitiste ja -seadmete kavandamisel, rajamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning veevarustus- ja kanalisatsiooniehitiste ja –seadmete lammutamisel. VK-inseneride ülesanne on ehitustehniliste ja tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning projektlahenduste realiseerimine, pidades silmas tööohutust ja töötervishoidu, keskkonnahoidu ning sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte.
Kutsestandard sisaldab 7. taseme diplomeeritud VK-inseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid. Kõigi ehitusvaldkonnainseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 2.
Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener (EKR 7.tase) peab olema võimeline iseseisvalt töötama keerulistes ja ettearvamatutes olukordades ning vastutama nii enda kui ka töörühmade töötulemuste eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine ja teiste töö juhtimine.
Diplomeeritud VK-insenerid spetsialiseeruvad hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ning välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni allerialadele.

Tööosad

Diplomeeritud VK-inseneride tööosad ja -ülesanded on loetletud käesoleva standardi avalehel toodud ametialade lõikes, tööosade ja -ülesannete üksikasjalik loetelu vt lisast 3.