Kutsestandardid

Pürotehnik, tase 4

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 07-03052018-1.2.2/7k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 10/03.05.2018

Kehtib alates: 03.05.2018

Kehtib kuni: 02.05.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
93 Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Pürotehnikute töö eesmärk on käidelda pürotehnilisi tooteid eesmärgipäraselt ja ohutult. Pürotehnikute peamine tööülesanne on ilutulestiku korraldamine.
4. taseme pürotehnik valmistab ette ja viib läbi nõuetekohaselt ja ohutult ilutulestikke. Ta töötab iseseisvalt või töörühmas, kus vajadusel kannab juhendaja rolli.

Kutsealal on koostatud järgmised kutsestandardid:
Abipürotehnik, tase 3
Pürotehnik, tase 4
Pürotehnik, tase 5

Tööosad

A.2.1 Ilutulestiku ettevalmistustööd
1. Tegevuse kavandamine
2. Seadmete ja töövahendite komplekteerimine
3. Ilutulestike komplekteerimine

A.2.2 Laskeplatsi ettevalmistamine ja kontroll
1. Ohuala tähistamine ja laskeplatsil ohutuse tagamine
2. Pürotehniliste toodete paigutamine

A.2.3 Ilutulestiku läbiviimine
1. Ilutulestiku eelne kontroll
2. Ilutulestiku läbiviimine

A.2.4 Ilutulestiku läbiviimise järgsed tööd
1. Tõrkelaengute kontroll ja eemaldamine
2. Laskeplatsi korrastamine

A.2.5 Pürotehniliste toodete käitlemine
1. Käitlemise planeerimine
2. Vedu ja hoidmine
3. Võõrandamine ja hävitamine

Valitavad tööosad:
A.2.6 Siseilutulestike läbiviimine
1. Siseilutulestiku ettevalmistamine
2. Siseilutulestiku läbiviimine

A.2.7 Väliilutulestiku läbiviimine
1. Väliilutulestiku ettevalmistamine
2. Väliilutulestiku ettevalmistamine laskeplatsil
3. Väliilutulestiku läbiviimine
4. Pürotehniliste toodete hävitamine