Kutsestandardid

Abipürotehnik, tase 3

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 07-03052018-1.2.1/6k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 10/03.05.2018

Kehtib alates: 03.05.2018

Kehtib kuni: 02.05.2023

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
93 Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused:
- tööosade struktuuri (A.2): tööosad ja tööülesanded muudeti tasemetele vastavamaks ja kompaktsemaks;
- kompetentside (B.2) tegevusnäitajaid: uuendatud tööosade struktuuri alusel muudeti tegevusnäitajate sõnastusi;
- p. A.8 „Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks“ toodi välja uuenenud lõhkematerjaliseaduse nõuded.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Pürotehnikute töö eesmärk on käidelda pürotehnilisi tooteid eesmärgipäraselt ja ohutult. Pürotehnikute peamine tööülesanne on ilutulestiku korraldamine.
3. taseme abipürotehnik töötab töörühmas, kus valmistab ette ja viib läbi ilutulestikke 5. taseme pürotehniku juhendamisel.
Abipürotehnik on teadlik oma kohustustest ja vastutusest töörühma liikmena.

Kutsealal on koostatud järgmised kutsestandardid:
Abipürotehnik, tase 3
Pürotehnik, tase 4
Pürotehnik, tase 5

Tööosad

A.2.1 Ilutulestiku ettevalmistustööd
1. Tegevuse kavandamine
2. Seadmete ja töövahendite komplekteerimine
3. Ilutulestike komplekteerimine

A.2.2 Laskeplatsi ettevalmistamine ja kontroll
1. Ohuala tähistamine ja laskeplatsil ohutuse tagamine
2. Pürotehniliste toodete paigutamine

A.2.3 Ilutulestiku läbiviimine järelevalve all
1. Ilutulestiku eelne kontroll
2. Ilutulestiku läbiviimine järelevalve all

A.2.4 Ilutulestiku läbiviimise järgsed tööd
1. Tõrkelaengute kontroll ja eemaldamine
2. Laskeplatsi korrastamine