Kutsestandardid

Vanemprojektijuht, tase 7

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 14-02052018-5.7/6k

Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS

Kutseala: Juhtimine ja haldus

Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus

Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu

Otsus: 9/02.05.2018

Kehtib alates: 01.01.2019

Kehtib kuni: 31.12.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
1 Juhid
12 Äriteenindus- ja haldusjuhid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
70 Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine

ISCED klassifikaator:
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused:
- Vanemprojektijuhi kutsestandardi EKR taset on tõstetud seniselt 6. tasemelt EKR tasemele 7. Vastava muudatuse on kinnitanud oma 13.04.2018 otsusega nr 78 ka Kutsenõukogude Esimeeste Kogu;
- Tegevusnäitajad on kirjeldatud kompetentsipõhiselt, võttes aluseks ICB4 kompetentsimudeli kolm põhigruppi;
- Kutsestandard on viidud vastavusse kutsestandardi vorminõuetega.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Projektijuhte rakendatakse mitmesugustes organisatsioonides erineva keerukusastmega¹ ajutiste protsesside (nii harukordsete kui ka korduvate tegevuste) ning ajutiste organisatsioonide (projektimeeskondade ja -gruppide) juhtimisel. Projektijuhtimise eesmärk on saavutada tulemus osapooltega kokkulepitud ja ärivaldkondade raamides (ulatus, aeg, eelarve, kvaliteet, riskitase jne), hoida see kokkulepe kehtivana ja vajadusel uuendada. Projekti lõppedes tuleb lepingud lõpetada, ajutine organisatsioon laiali saata ning saadud õppetunnid struktureerida ning arhiveerida.
Projektijuhi töö on meeskonnatöö korraldamine, mis eeldab pidevat suhtlemist erinevate projekti osapooltega, erialateadmistega ekspertide kaasamist, kohanemist erinevates olukordades ning panuse andmist meeskonna töö eesmärkide saavutamisse.

Projektijuhi kutsealal on kirjeldatud järgmised kutsetasemed:
- Nooremprojektijuht, tase 5
- Projektijuht, tase 6
- Vanemprojektijuht, tase 7

Vanemprojektijuht, tase 7 on pikaajalise töökogemusega tippspetsialist, kes juhib suure keerukuse ja mastaabiga projekte.
____________________________________________
¹ - Projekti keerukust hinnatakse analoogiliselt IPMA (International Project Management Association) ICB4 projekti keerukuse nõuetele - nõuete, protsesside, ressursside, riskide, meeskonnatöö, innovatsiooni, koordineerimise ja projekti keskkonnaga seotud parameetrite alusel.

Tööosad

A.2.1 Projekti kohandamine keskkonnaga
1. Tellija eesmärkide kirjeldamine projekti jaoks
2. Projekti juhtimisstruktuuri moodustamine
3. Projekti vastavusse viimine eeskirjade, standardite ja regulatsioonidega
4. Võimu ja huvide kasutamine
5. Projekti mõjutavate kultuuriliste erisuste ja väärtushinnangute väljaselgitamine

A.2.2 Inimeste juhtimine projektis
1. Eneseanalüüsimine ja enesejuhtimine
2. Usalduse saavutamine
3. Sobiva kommunikatsioonistiili ja -vahendite kasutamine
4. Isiklike suhte loomine ja kaasamine
5. Meeskonnatöö juhtimine
6. Konfliktide ja kriiside haldamine
7. Loovustehnikate kasutamine
8. Läbirääkimiste pidamine
9. Meeskonna tulemustele suunatuse hindamine ja tagasisidestamine

A.2.3 Projektijuhtimise protsesside läbiviimine
1. Projekti protsesside plaanimine
2. Nõuete täpsustamine eesmärkidest lähtuvalt
3. Projekti ulatuse juhtimine
4. Aja juhtimine
5. Kommunikatsiooni juhtimine
6. Kvaliteedi juhtimine
7. Finantsjuhtimine
8. Projekti ressursside juhtimine
9. Alltöövõtu ja hangete korraldamine
10. Projekti elluviimine, kontroll ja aruandlus
11. Muudatuste juhtimine
12. Riskide juhtimine
13. Huvipoolte juhtimine
14. Projekti tulemite juurutamine