Kutsestandardid

Juhtiv lavameister, tase 5

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.15/6k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 11/25.04.2018

Kehtib alates: 25.04.2018

Kehtib kuni: 24.04.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga, uuendamisel täpsustatud sõnastust ja termineid.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Juhtiv lavameister, tase 5 tagab ja koordineerib lavakujunduste ohutu ja plaanikohase paigaldamise. Ta juhib lavadekoratsioonide monteerimis- ja demonteerimistöid ning transpordi ja ladustamise töid. Juhtiv lavameister, tase 5 koordineerib lavatehnilise meeskonna töid ning vastutab nende korrektse läbiviimise eest. Ta reageerib etendustel juhtuvatele ettenägematutele sündmustele kiirelt ja loovalt.
Töö nõuab valmisolekut pingelisteks ja suure koormusega tööperioodideks.

Lisaks juhtiv lavameister, tase 5-le on kutsealal ka:
lavatehnik, tase 3, kes teeb lavakujunduste montaaži, transpordi ja ladustamise töid vastavalt lavameistrilt saadud juhistele;
lavameister, tase 4, kes töötab iseseisvalt ja lisaks eelloetletud tööülesannetele juhendab lavatehnikuid.

Tööosad

A.2.1 Etenduse ettevalmistamine
1. Lavakujunduse monteerimine.
2. Lavastaja-kunstniku lavapildi korrashoiu tagamine.

A.2.2 Etenduse läbiviimine
1. Lavakujunduse ümberehitamine etenduse ajal.
2. Lavaefektide teostamine.

A.2.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine
1. Lavakujunduse demonteerimine.
2. Lavakujunduse ladustamine.
3. Lavakujunduse transportimine.
4. Lavaploki ja -seadmete ning lavastusvahendite korrashoidmine.

A.2.4 Lavastuse ettevalmistamine
1. Osalemine tehnilistes aruteludes.
2. Tehnilise proovi läbiviimine.

A.2.5 Lavatehnilise meeskonna juhtimine
1. Inimressursside juhtimine.
2. Lavatehniliste materiaalsete ressursside juhtimine.

A.2.6 Väljasõiduetenduste tehniline planeerimine
1. Lavakujunduse kohandamine väljasõidupaigale.
2. Koostöö kohaliku vastuvõtjaga.