Kutsestandardid

Lavameister, tase 4

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.14/6k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 11/25.04.2018

Kehtib alates: 25.04.2018

Kehtib kuni: 24.04.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga, uuendamisel täpsustatud sõnastust ja termineid.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Lavameister, tase 4 juhib lavadekoratsioonide monteerimis- ja demonteerimistöid. Lavameister koordineerib lavadekoratsioonide vahetamist ja liigutamist etenduse või proovi ajal ning vastutab nende toimingute korrektse läbiviimise eest, samuti transpordib ja ladustab lavadekoratsioone.
Lavameister juhatab monteerimistöid ohutult, ratsionaalselt ja ettenägelikult. Ta juhendab ja kontrollib lavatehnikute ettevalmistustöid enne proovi ja etendust (ka väljasõiduetendustel).
Töö nõuab valmisolekut pingelisteks ja suure koormusega tööperioodideks.

Lisaks lavameister, tase 4-le on kutsealal ka:
lavatehnik, tase 3, kes teeb lavakujunduste montaaži, transpordi ja ladustamise töid vastavalt lavameistrilt saadud juhistele;
juhtiv lavameister, tase 5, kes juhendab lavatehnilist meeskonda, juhib tööprotsesse ja pakub uusi lahendusi, teeb koostööd etendusasutuse teiste osakondadega.

Tööosad

A.2.1 Etenduse ettevalmistamine
1. Lavakujunduse monteerimine.
2. Lavastaja-kunstniku lavapildi korrashoiu tagamine.

A.2.2 Etenduse läbiviimine
1. Lavakujunduse ümberehitamine etenduse ajal.
2. Lavaefektide teostamine.

A.2.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine
1. Lavakujunduse demonteerimine.
2. Lavakujunduse ladustamine.
3. Lavakujunduse transportimine.
4. Lavaploki ja -seadmete ning lavastusvahendite korrashoidmine.

A.2.4 Lavastuse ettevalmistamine
1. Osalemine tehnilistes aruteludes.
2. Tehnilise proovi läbiviimine.

A.2.5 Lavatehnilise meeskonna juhtimine
1. Inimressursside juhtimine.
2. Lavatehniliste materiaalsete ressursside juhtimine.

A.2.6 Väljasõiduetenduste tehniline planeerimine
1. Lavakujunduse kohandamine väljasõidupaigale.
2. Koostöö kohaliku vastuvõtjaga.