Kutsestandardid

Tekstiilkäsitöö meister, tase 6

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.24/7k

Spetsialiseerumised:
Kangakuduja
Masinkuduja
Tikkija
Masintikkija
Pitstehnikates esemete valmistaja
Rahvarõivaste valmistaja
Materjalide värvija ja trükkija
Viltija

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 11/25.04.2018

Kehtib alates: 25.04.2018

Kehtib kuni: 24.04.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0214 Käsitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Kutsestandard uuendatud seoses lõppeva kehtivusajaga; uuendamisel muudetud kutsenimetust (varasemalt tekstiilimeister, tase 6 ja rahvarõivameister, tase 6), lisatud kohustuslik spetsialiseerumine ühele erioskusele/tehnikale; kutsestandardi lisas on välja toodud kohustuslike töövõtete ja tehnikate loetelu.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Tekstiilkäsitöö meister on käsitöö tegija, kes kavandab ja valmistab tekstiile ning tekstiilist esemeid. Ta valdab vähemalt ühte tehnikat meistritasemel, annab edasi oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi ning organiseerib ja juhendab kaastöötajate tööd, vastutades protsessi sujuvuse eest.
Tekstiilkäsitöö meister, tase 6 on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale.

Kutsealal on ka
tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3, kes töötab juhendamisel ja vastavalt juhenditele, kasutades etteantud materjale;
tekstiilkäsitööline, tase 4, kes töötab iseseisvalt, kombineerib erinevaid tehnikaid, juhendab oma oskuste piires kaastöötajaid;
tekstiilkäsitööline, tase 5, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda;
tekstiilkäsitöö meister, tase 6 esmane kutse, mis saadakse kõrgkooli vastava õppekava läbimisel;
tekstiilkäsitöö meister, tase 7, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale, arendab valdkonda, töötab välja uusi tehnoloogiaid ja töövõtteid.

Tööosad

A.2.1 Tööprotsessi korraldamine
1. Eseme kavandamine.
2. Tööprotsessi kavandamine.
3. Materjalide varumine ja ettevalmistamine.
4. Töövahendite ettevalmistamine.
5. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
6. Tööprotsessi dokumenteerimine.
7. Tekstiilkäsitöö tehnikate kombineerimine.
8. Viimistlemine.
9. Vigade ja probleemide tuvastamine ning kõrvaldamine.
10. Tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärkide ja skeemide lugemine, kasutamine ja loomine.

A.2.2 Käsitööalane ettevõtlus
1. Ettevõtte tegevuse korraldamine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Tekstiilesemete disainimine.
4. Toote ja/või teenuse arendus.
5. Toodete ja/või teenuste esitlus ning müük.

A.2.3 Nõustamine ja juhendamine
1. Nõustamine.
2. Juhendamine.
3. Õppematerjalide koostamine.

A.2.4 Arendustegevus
1. Uurimine, rakendusuuringute läbiviimine.
2. Arendustegevuste kavandamine ja elluviimine.
3. Kutseala populariseerimine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.5 Kangakudumine
1. Kangastelgede rakendamine.
2. Erinevate sidustega kangaste kudumine.
3. Vööde kudumine.
4. Kanga materjali ja siduse määratlemine, kangarakenduse tuletamine.

A.2.6 Masinkudumine
1. Kudumismasina ettevalmistamine ja seadistamine.
2. Esemete kudumine lõike järgi.
3. Masinal kootud detailide ühendamine.
4. Koepindade määratlemine, skeemi tuletamine ja koostamine.

A.2.7 Tikkimine
1. Esemete tikkimine.
2. Tikitud detailide ühendamine.
3. Tikandite määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

A.2.8 Masintikkimine
1. Tikkimismasina ettevalmistamine ja seadistamine.
2. Valmisfailide ja tikkimisprogrammide kasutamine.
3. Esemete tikkimine.
4. Detailide ühendamine.

A.2.9 Pitstehnikates esemete valmistamine
1. Pitside valmistamine.
2. Pitside ühendamine.
3. Pitside määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

A.2.10 Rahvarõivaste valmistamine
1. Rahvarõivaste komplekteerimine.
2. Lõigete ja tööjuhiste kasutamine ja kohandamine.
3. Rahvarõiva valmistamiseks sobivate materjalide valimine ja valmistamine.
4. Rahvarõiva valmistamise tehnikate määramine.
5. Rahvarõivaesemete valmistamine.
6. Esemete kvaliteedi hindamine.
7. Rahvarõivakomplekti kokkupanemine.

A.2.11 Materjalide värvimine ja trükkimine
1. Materjali värvimine.
2. Trükkimine.
3. Tehnika määratlemine.

A.2.12 Viltimine
1. Esemete kuivviltimine.
2. Esemete märgviltimine.
3. Viltimistehnika määratlemine.

Valitavad tööosad:
A.2.13 Silmuskudumine
1. Esemete, sh pitside kudumine.
2. Kootud detailide ühendamine.
3. Koepindade määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

A.2.14 Heegeldamine
1. Esemete, sh pitside heegeldamine.
2. Heegeldatud detailide ühendamine.
3. Heegelpindade määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.