Kutsestandardid

Tantsuspetsialist, tase 6

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.17/6k

Spetsialiseerumised:
Eesti rahvatants

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Muusika ja esituskunstid

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 11/25.04.2018

Kehtib alates: 01.07.2018

Kehtib kuni: 30.06.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Kutsestandardi uuendamise käigus tehtud uus töö funktsionaalne analüüs ning sellest tulenevalt on muutunud kutse struktuur, kutse on kirjeldatud teiste kutseala kutsetega võrreldavana. Varasema mitme spetsialiseerumise asemel on spetsialiseerumise võimalus vaid eesti rahvatantsule, teiste tantsustiilide kontekstis on kutsestandard koostatud stiilide üleselt.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab tantsu- ja kultuuritraditsiooni nii harrastuslikul kui professionaalsel tasemel. Töö sisuks on tantsuoskuste, kehalise teadlikkuse, eneseväljendus- ja sotsiaalsete oskuste arendamine.
Tantsuspetsialist, tase 6 tegutseb iseseisvalt, tal on erialane väljaõpe või pikaajaline (kompetentside kujunemiseks vajalik) töökogemus.

Kutsealal tegutsevad ka
tantsuspetsialist, tase 5, kes on vähema kogemusega ja võib vajada juhendamist;
tantsuspetsialist, tase 7, kes on valdkonna arendaja (nt koolitab, on mentoriks), teeb lavastusi, koreograafiaid, viib läbi valdkondlikke projekte;
tantsuspetsialist, tase 8, kes on valdkonna eesvedaja, kogukonna looja, laiaulatusliku mõjuga valdkonna arendaja.

Tööosad

A.2.1 Tantsuks sobiva keskkonna loomine
1. Füüsilise keskkonna tegevusteks ettevalmistamine.
2. Tantsulist tegevust toetava vaimse keskkonna loomine.

A.2.2 Loome- ja õppeprotsessi juhtimine
1. Eesmärkide püstitamine.
2. Loome- ja õppeprotsessi kavandamine.
3. Osalejate füüsiliste ja vaimsete võimete ning tantsuoskuste arendamine.
4. Loome- ja õppeprotsessi läbiviimine.
5. Loome- ja õppeprotsessi tulemuse esitlemine.
6. Kokkuvõtete tegemine ja edasise tegevuse planeerimine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Eesti rahvatants
A.2.3 Eesti rahvatants
1. Rahvatantsu põhisammude ja -liikumiste kasutamine.
2. Olulise repertuaariga kursisolek.
3. Erialase terminoloogia kasutamine.
4. Liikumise sidumine muusikaga.
5. Rahvatantsukollektiivi järjepidev juhtimine.
6. Väljakutöö.
7. Rahvarõivaste kandmise väärtustamine.

Valitavad tööosad:
A.2.4 Koreograafia loomine
1. Koreograafia idee leidmine.
2. Koreograafia elluviimine.

A.2.5 Lavastamine
1. Visiooni loomine.
2. Erinevatest komponentidest terviku loomine.
3. Prooviprotsessi juhtimine.
4. Lõpptulemuse esitlemine.
5. Kokkuvõtete tegemine.

A.2.6 Eestvedamine
1. Grupiprotsesside suunamine.
2. Projektijuhtimine.
3. Ressursside juhtimine.
4. Juhendamine.
5. Ideede algatamine ja elluviimine.
6. Inimeste kaasamine.