Kutsestandardid

Põllumajandustootja, tase 5

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 11-17042018-1.8/7k

Spetsialiseerumised:
Taimekasvatusspetsialist, tase 5
Veisekasvatusspetsialist, tase 5
Seakasvatusspetsialist, tase 5
Lamba- ja/või kitsekasvatusspetsialist, tase 5
Hobusekasvatusspetsialist, tase 5
Linnukasvatusspetsialist, tase 5
Küülikukasvatusspetsialist, tase 5
Karusloomakasvatusspetsialist, tase 5

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 10/17.04.2018

Kehtib alates: 17.04.2018

Kehtib kuni: 16.04.2019

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Põllumajanduse kutseala koosneb neljast kutsest: põllumajandustöötaja, tase 3; põllumajandustöötaja, tase 4; hobuhooldaja, tase 4 ja põllumajandustootja, tase 5.

Põllumajandustootja, tase 5 on erialase töökogemusega spetsialist, kes planeerib, analüüsib, korraldab ja vastutab looma- või taimekasvatusliku tootmise (nii tava- kui mahetootmise) eest vastavalt spetsialiseerumisele. Ta toodab, esmatöötleb ja turustab põllumajandussaadusi.
Tema peamisteks tööülesanneteks on ettevõtte tootmistegevuse kavandamine ja korraldamine, tootmismahtude ja tööjõu vajaduste planeerimine, tööde juhtimine või teostamine, majandustegevuse üle arvestuse ja aruandluse pidamine, vajadusel ettevõtte esindamine ning klientide ja vahendajatega suhtlemine. Töötamine põllumajandustootjana eeldab tööd inimestega, organiseerides ja vastutades meeskonna töö eest. Ta on kursis oma valitud valdkonna arengutega ja on vajadusel valmis rakendama asjakohaseid muudatusi.
Töötamine põllumajanduse tootmisettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu toidu ja sööda tootmise.
Põllumajandustootja, tase 5, kes töötab taimekasvatuses on spetsialiseerunud põllukultuuride (teravili, tehnilised kultuurid jm) ja rohumaaviljeluskultuuride tootmisele.
Põllumajandustootja, tase 5, kes töötab loomakasvatuses on spetsialiseerunud vähemalt ühe põllumajanduslooma- ja/või linnuliigi kasvatusele.

Põllumajandustootja, kes töötab segatootmises võib spetsialiseeruda mõlemale suunale või mitmele looma- ja/või linnuliigile.

Tööosad

1. Juhtimine ja majandamine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Taimekasvatus
1. Külvipinna ettevalmistamine, külvamine ning põllumajandusliku maa ja põllukultuuride
hooldamine
2. Põllukultuuride (v.a koresööt) koristamine, säilitamine ja arvelevõtmine
3. Koresööda (silo, hein jm) varumine
4. Põllumajandusmasinate (traktor, kombain) ja -seadmete (haakeriistad, kuivati jm) hooldamine
ning remontimine

Veisekasvatus
1. Veiste hooldamine
2. Veiste söötmine
3. Veiste tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Veiste karjatamine
5. Piima tootmine
6. Veiste taastootmine

Seakasvatus
1. Sigade hooldamine
2. Sigade söötmine
3. Sigade tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Sigade taastootmine

Lamba- ja/või kitsekasvatus
1. Lammaste ja/või kitsede hooldamine
2. Lammaste ja/või kitsede söötmine
3. Lammaste ja/või kitsede tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Lammaste ja/või kitsede karjatamine
5. Piima tootmine
6. Lammaste ja/või kitsede taastootmine
7. Lamba- ja kitsesaaduste tootmine

Hobusekasvatus
1. Hobuste hooldamine
2. Hobuste söötmine
3. Hobuste tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Hobuste karjatamine
5. Hobuste taastootmine

Linnukasvatus
1. Lindude hooldamine
2. Lindude söötmine
3. Lindude tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Lindude taastootmine
5. Linnusaaduste tootmine

Küülikukasvatus
1. Küülikute hooldamine
2. Küülikute söötmine
3. Küülikute tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Küülikute taastootmine
5. Küülikusaaduste tootmine

Karusloomakasvatus
1. Karusloomade hooldamine
2. Karusloomade söötmine
3. Karusloomade tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Karusloomade taastootmine
5. Karusloomkasvatussaaduste tootmine