Kutsestandardid

Põllumajandustöötaja, tase 4

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 11-17042018-1.7/7k

Spetsialiseerumised:
Taimekasvataja, tase 4
Veisekasvataja, tase 4
Seakasvataja, tase 4
Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4
Hobusekasvataja, tase 4
Linnukasvataja, tase 4
Karuslooma- ja küülikukasvataja, tase 4

Osakutsed:
Lüpsja, tase 4
Põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 10/17.04.2018

Kehtib alates: 17.04.2018

Kehtib kuni: 16.04.2019

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Põllumajanduse kutseala koosneb neljast kutsest: põllumajandustöötaja, tase 3; põllumajandustöötaja, tase 4; hobuhooldaja, tase 4 ja põllumajandustootja, tase 5.
Loomakasvatusega seotud kutsetes toimub spetsialiseerumine loomaliigiti.

Põllumajandustöötaja, tase 4 sisaldab põllumajandustöötaja, tase 3 kompetentse.

Põllumajandustöötaja, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab iseseisvalt põllumajanduslikus (nii tava- kui mahepõllumajanduslikus) ettevõttes looma- ja/või taimekasvatussaaduste tootmises. Ta omab põhilisi teadmisi nii põllumajandusloomadest, taimekasvatusest kui farmitehnikast.

Töötamine põllumajanduse tootmisettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu toidu ja sööda tootmise.

Põllumajandustöötaja, tase 4, kes töötab taimekasvatuses on spetsialiseerunud põllukultuuride (teravili, tehnilised kultuurid jm) ja rohumaaviljeluskultuuride kasvatusele.
Tema põhilisteks tööülesanneteks taimekasvatussaaduste tootmisel on sööda varumine, põlluharimine, sh külvipinna ettevalmistamine, külvamine ning põllumajandusliku maa ja kultuuride hooldamine. Ta koristab saaki, säilitab seda ja valmistab müügiks ette.

Põllumajandustöötaja, tase 4, kes töötab loomakasvatuses on spetsialiseerunud vähemalt ühe põllumajanduslooma- ja/või linnuliigi kasvatusele.
Tema põhilisteks tööülesanneteks loomakasvatussaaduste tootmisel on loomade heaolu ja tervisliku seisundi jälgimine, nende hooldamine ja söötmine, osalemine loomade taastootmisega seotud töödel ning loomakasvatussaaduste tootmine.

Põllumajandustöötaja, kes töötab segatootmises võib spetsialiseeruda mõlemale suunale või mitmele looma- ja/või linnuliigile.

Tööosad

1. Töötamine põllumajanduslikus ettevõttes
2. Juhtimine ja majandamine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Taimekasvatus
1. Külvipinna ettevalmistamine, külvamine ning põllumajandusliku maa ja põllukultuuride hooldamine
2. Põllukultuuride (v.a koresööt) koristamine, säilitamine ja arvelevõtmine
3. Koresööda (silo, hein jm) varumine
4. Põllumajandusmasinate (traktor, kombain) ja -seadmete (haakeriistad, kuivati jm) hooldamine ning remontimine

Veisekasvatus
1. Veiste hooldamine
2. Veiste söötmine
3. Veiste tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Veiste karjatamine
5. Lüpsmine
6. Veiste taastootmine

Seakasvatus
1. Sigade hooldamine
2. Sigade söötmine
3. Sigade tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Sigade taastootmine

Lamba- ja kitsekasvatus
1. Lammaste ja/või kitsede hooldamine
2. Lammaste ja/või kitsede söötmine
3. Lammaste ja/või kitsede tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Lammaste ja/või kitsede karjatamine
5. Lüpsmine
6. Lammaste ja/või kitsede taastootmine
7. Lamba- ja/või kitsesaaduste tootmine

Hobusekasvatus
1. Hobuste hooldamine
2. Hobuste söötmine
3. Hobuste tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Hobuste karjatamine
5. Hobuste taastootmine

Linnukasvatus
1. Lindude hooldamine
2. Lindude söötmine
3. Lindude tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Lindude taastootmine
5. Linnusaaduste tootmine

Karuslooma- ja küülikukasvatus
1. Karusloomade hooldamine
2. Karusloomade söötmine
3. Karusloomade tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Karusloomade taastootmine
5. Karusloomakasvatussaaduste tootmine

Põllumajandustöötaja, tase 4 kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
Lüpsja, tase 4 ja põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4.