Kutsestandardid

Põllumajandustöötaja, tase 3

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 11-17042018-1.6/7k

Spetsialiseerumised:
Veisekasvatustöötaja, tase 3
Seakasvatustöötaja, tase 3
Lamba- ja kitsekasvatustöötaja, tase 3
Hobusekasvatustöötaja, tase 3
Linnukasvatustöötaja, tase 3
Karusloomakasvatustöötaja, tase 3

Osakutsed:
Lüpsja, tase 3
Põllumajandusmasinatega töötaja, tase 3

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 10/17.04.2018

Kehtib alates: 17.04.2018

Kehtib kuni: 16.04.2019

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Põllumajanduse kutseala koosneb neljast kutsest: põllumajandustöötaja, tase 3; põllumajandustöötaja, tase 4; hobuhooldaja, tase 4 ja põllumajandustootja, tase 5.

Põllumajandustöötaja, tase 3 töötab põllumajanduslikus ettevõttes vastavalt juhistele. Tema põhiliseks tööülesandeks on loomade või lindude heaolu tagamine.
Ta töötab iseseisvalt temale etteantud tootmislõigu osas ja omab algteadmisi põllumajandusloomadest ja farmitehnikast.
3. taseme põllumajandustöötaja hooldab vähemalt ühte looma- või linnuliiki ja täidab muid liigispetsiifilisi tööülesandeid, nt lüpsmine, karjatamine, pügamine, karusloomade nahastamine jm.

Töötamine põllumajanduses eeldab tööd põllu- ja farmitehnikaga ja põllumajanduslike masinatega.
Töötamine põllumajanduse tootmisettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu toidu ja sööda tootmise.

Tööosad

1. Töötamine põllumajanduslikus ettevõttes

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Veisekasvatus
1. Veiste hooldamine
2. Veiste söötmine
3. Veiste tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Veiste karjatamine
5. Veiste taastootmine
6. Lüpsmine

Seakasvatus
1. Sigade hooldamine
2. Sigade söötmine
3. Sigade tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Sigade taastootmine

Lamba- ja/või kitsekasvatus
1. Lammaste ja/või kitsede hooldamine
2. Lammaste ja/või kitsede söötmine
3. Lammaste ja/või kitsede tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Lammaste ja/või kitsede karjatamine
5. Lammaste ja/või kitsede taastootmine
6. Lüpsmine

Hobusekasvatus
1. Hobuste hooldamine
2. Hobuste söötmine
3. Hobuste tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Hobuste karjatamine
5. Hobuste taastootmine

Linnukasvatus
1. Lindude hooldamine
2. Lindude söötmine
3. Lindude tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Lindude taastootmine
5. Linnusaaduste tootmine

Karusloomakasvatus
1. Karusloomade hooldamine
2. Karusloomade söötmine
3. Karusloomade tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
4. Karusloomade taastootmine

Põllumajandustöötaja, tase 3 kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
Lüpsja, tase 3 ja põllumajandusmasinatega töötaja, tase 3.