Kutsestandardid

Meisterpagar, tase 5

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 11-17042018-1.11/6k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Toiduainete töötlemine ja tootmine

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 10/17.04.2018

Kehtib alates: 17.04.2018

Kehtib kuni: 16.04.2019

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
10 Toiduainete tootmine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0721 Toiduainete töötlemine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Pagari kutseala koosneb kolmest kutsest: abipagar, tase 3; pagar, tase 4 ja meisterpagar, tase 5, milles 3. taseme abipagar töötab põhiliselt juhendamisel kindlates kitsastes töölõikudes, 4. taseme pagar töötab iseseisvalt kõikides töölõikudes ja 5. taseme meisterpagar planeerib ja ohjab tootmist kogu tootmisprotsessi ulatuses, osaleb uute toodete kavandamisel ja arendamisel ning organiseerib töögrupi tööd.

Meisterpagar, tase 5 on kogemusega spetsialist, kes töötab ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja/või kondiitritooteid. Ta planeerib ja ohjab tootmist kogu tootmisprotsessi ulatuses, vajadusel arendab uusi pagaritooteid. Vastutab töörühma liikmete töö eest ja vajadusel juhendab neid. Meisterpagari tööülesanded on toorainete vastuvõtmine, kvaliteedi kontrollimine, ladustamine ja ettevalmistamine; retsepti järgi taina valmistamine, vormimine, kergitamine, küpsetamine; pool- ja valmistoodete kvaliteedi kontrollimine (sh sensoorne hindamine, füüsikalis-keemiline hindamine jm), pakendamine, ladustamine ja väljastamine. Ta kasutab tööks vajalikke seadmeid ja töövahendeid. Ta hoiab ennast kursis valdkonna arengutega Eestis ja teistes riikides, täiendab oma kompetentsust järjepidevalt.
5. taseme meisterpagar organiseerib enda ja töögrupi tööd ning töötab meeskonnas.

Tööosad

A.2.1 Toodete kavandamine ja arendamine
1) Toodete kavandamine ja arendamine
2) Toote hinna kujundamine ning retseptide ja tehnoloogiliste juhendite koostamine

A.2.2 Pooltoodete ja/või kaunistusmaterjalide valmistamine
1) Tootmisseadmete seadistamine
2) Toorainete ettevalmistamine
3) Soolaste ja magusate täidiste valmistamine
4) Rasvaglasuuride kasutamine

A.2.3 Tainaste valmistamine, sh juuretise ja keedu valmistamine
1) Tootmisseadmete seadistamine
2) Toorainete ettevalmistamine
3) Komponentide lisamine ja tainaste segamine
4) Tainaste kvaliteedi ja valmiduse hindamine (sh sensoorne hindamine)

A.2.4 Tainaste kääritamine, vormimine, kergitamine
1) Tainaste kääritamine
2) Tainaste tükeldamine ja kaalu jälgimine
3) Tainaste kergitamine

A.2.5 Toodete küpsetamine
1) Tootmisseadmete seadistamine
2) Liht- ja valikpagaritoodete küpsetuseelne viimistlemine
3) Toodete küpsetamine erinevates ahjutüüpides ja küpsetusseadmetes
4) Kvaliteedi jälgimine

A.2.6 Toodete jahutamine ja viimistlemine
1) Toodete jahutamine
2) Toodete lõppviimistlemine

A.2.7 Toodete külmutamine
1) Pooltoodete külmutamine
1.1 Tainaste külmutamine
1.2 Eelküpsetatud toodete külmutamine
2) Valmistoodete külmutamine

A.2.8 Toodete pakendamine ja ladustamine
1) Toodete pakendamine
2) Toodete ladustamine

A.2.9 Juhtimine ja majandamine
1) Äriplaani koostamisel osalemine
2) Enesekontrolli plaani koostamisel osalemine
3) Ettevõtte töö korraldamine
4) Kaastöötajate juhendamine ja nõustamine
5) Müügi ja turundustöö korraldamine

Valitavad tööosad:
A.2.10 Masinate ja seadmete kasutamine
1) Tegevuse kavandamine
2) Masinate ja seadmete seisukorra kontrollimine
3) Masinate ja seadmete käivitamine
4) Toote valmistamine
5) Toote kvaliteedi hindamine
6) Masinate ja seadmete veateadete eristamine
7) Masinate ja seadmete veateadete salvestamine
8) Masinate või seadmete seiskamine
9) Masinate või seadmete korrastamine ja puhastamine