Kutsestandardid

Aednik, tase 4

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 11-17042018-1.3/8k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 10/17.04.2018

Kehtib alates: 17.04.2018

Kehtib kuni: 16.04.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0812 Aiandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Uuendatud standardis on enne kohustusliku kompetentsina „Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine“ liidetud valitavate kompetentsidega. Välja on jäetud kompentents „Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) paigaldamine“.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Aianduse kutsealal on neli kutset: abiaednik, tase 2; nooremaednik, tase 3; aednik, tase 4 ja meisteraednik, tase 5.

4. taseme aednik on aianduslike põhiteadmistega oskustöötaja, kes täidab põhilisi tööülesandeid kõikides aianduse valdkondades – köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis, lillekasvatuses, iluaianduses jm. Ta korraldab töid plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult ning tema põhilised tööülesanded on töö planeerimine, külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine, aiakultuuride hooldamine, saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine nii tava- kui mahetootmises.

Aednik juhendab töötajate tavatööd ja vastutab oma pädevuse piires teiste töötajate arendamise eest. Korraldab oma tegevust ja kohandab enda käitumist vastavalt olukorrale. Aednik peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgides head aiandustava ning keskkonna- ja tööohutusnõudeid.

Tööosad

A.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Paljundus- ja istutusmaterjali hindamine.
3. Külvamine, pikeerimine ja istutamine.
4. Puude/põõsaste istutamine.
5. Kastmine istutamisel.
6. Väetamine külvamisel ja istutamisel.
7. Multšimine.
8. Toestamine.

A.2.2 Aiakultuuride hooldamine
1. Hooldustööde planeerimine.
2. Kastmine.
3. Väetamine.
4. Taimekaitsetööde tegemine.
5. Umbrohutõrje tegemine.
6. Kujundamine ja lõikamine.
7. Taimede kaitsmine ebasoodsate mõjude eest.

A.2.3 Tööde ja vahendite planeerimine
1. Aiandusliku rajatise valimine.
2. Aiakultuuride valimine.
3. Külvikorra, tootmis-, tööplaani koostamine.
4. Materjalide ja mahtude arvestamine.
5. Väetamis- ja taimekaitsetööde planeerimine.
6. Materjalide hankimine.
7. Tööjõu planeerimine.

A.2.4 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine
1. Kasvatustehnoloogia planeerimine.
2. Taimmaterjali generatiivne paljundamine.
3. Taimmaterjali vegetatiivne paljundamine.
4. Istikute kasvatamine.
5. Kvaliteedi hindamine ja istikute sorteerimine.
6. Toodangu pakendamine ja märgistamine.

A.2.5 Juhendamine
1. Tööaja arvestamine.
2. Meeskonna juhtimine ja tagasiside andmine.
3. Kvaliteedinõuetest kinnipidamise kontrollimine ja töö tulemuste analüüsimine.

Valitavad tööosad:
A.2.6 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine
1. Saagi kvaliteedi hindamine.
2. Saagi koristamine.
3. Saagi sorteerimine ja ladustamine.

A.2.7 Muru rajamine ja hooldamine
1. Muru valimine.
2. Muruseemne valimine.
3. Murupinna maha märkimine.
4. Pinnase ettevalmistamine.
5. Külvamine.
6. Siirdemuru paigaldamine.
7. Kastmine.
8. Hooldustööde teostamine.

A.2.8 Aiakaupade müümine
1. Müügikoha kujundamine.
2. Kauba ettevalmistamine.
3. Dokumentatsiooni ja laoseisu kontrollimine.
4. Kliendi vajaduste välja selgitamine.
5. Tellimuse vormistamine.
6. Müügi vormistamine.
7. Kauba pakkimine.
8. Probleemide lahendamine.

A.2.9 Lilleseadete ja kompositsioonide valmistamine
1. Tööülesande püstitamine.
2. Lilleseadete tegemine.
3. Hinna kujundamine.
4. Pakkimine.
5. Transpordi korraldamine.

A.2.10 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
1. Tööülesande püstitamine.
2. Sisehaljastuse rajamine.
3. Hoolduskava koostamine ja hooldamine.
4. Taimekaitsetööde tegemine.

A.2.11 Haljasalade planeerimine, rajamine ja hooldamine
1. Istutusalade märkimine.
2. Kasvualuse ettevalmistus.
3. Servade rajamine ja pinnakatte paigaldamine.
4. Külvamine ja istutamine.
5. Puude/põõsaste istutamine.
6. Hekkide pügamine.
7. Taimede ja istutusalade hooldamine.
8. Taimekaitsetööde tegemine.
9. Väetamistööde tegemine.
10. Vilja- ja ilupuude, põõsaste hooldamine.
11. Komposteerimine ja jäätmete käitlemine.