Kutsestandardid

Nooremaednik, tase 3

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 11-17042018-1.2/8k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 10/17.04.2018

Kehtib alates: 17.04.2018

Kehtib kuni: 16.04.2023

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0812 Aiandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Uuendatud standardis on enne valitava kompetentsina „Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine“ liidetud kohustuslike kompetentsidega. Välja on jäetud kompententsid „Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) paigaldamine“ ja „Lilleseadete ja kompositsioonide valmistamine".

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Aianduse kutsealal on neli kutset: abiaednik, tase 2; nooremaednik, tase 3; aednik, tase 4 ja meisteraednik, tase 5.

3. taseme nooremaednik on oskustöötaja, kes mõistab põhilisi tööalaseid fakte ja põhimõtteid nii tava- kui mahetootmises. Ta täidab juhendamisel põhilisi tööülesandeid kõikides aianduse valdkondades – köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis, lillekasvatuses jm.

Nooremaednik kasutab aiatöödeks sobivaid töövahendeid ja töövõtteid, tegutsedes plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult. Tema põhilisteks tööülesanneteks on külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine, hooldamine; saagi/toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine. Nooremaednik töötab üldjuhul muutumatus olukorras, etteantud juhiste järgi ning osaleb tulemuslikult meeskonnatöös. Nooremaednik peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgides head aiandustava ning keskkonna- ja tööohutusnõudeid.

Tööosad

A.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Paljundus- ja istutusmaterjali hindamine.
3. Külvamine, pikeerimine ja istutamine.
4. Puude/põõsaste istutamine.
5. Kastmine istutamisel.
6. Väetamine külvamisel ja istutamisel.
7. Multšimine.
8. Toestamine.

A.2.2 Aiakultuuride hooldamine
1. Kastmine.
2. Väetamine.
3. Taimekaitsetööde tegemine.
4. Umbrohutõrje tegemine.
5. Kujundamine ja lõikamine.
6. Taimede kaitsmine ebasoodsate mõjude eest.

A.2.3 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine
1. Taimmaterjali generatiivne paljundamine.
2. Taimmaterjali vegetatiivne paljundamine.
3. Istikute kasvatamine.
4. Kvaliteedi hindamine ja istikute sorteerimine.
5. Toodangu pakendamine ja märgistamine.

Valitavad tööosad:
A.2.4 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine
1. Saagi koristamine.
2. Saagi sorteerimine, ladustamine, pakendamine ja märgistamine.

A.2.5 Muru rajamine ja hooldamine
1. Murupinna maha märkimine.
2. Pinnase ettevalmistamine.
3. Külvamine.
4. Siirdemuru paigaldamine.
5. Kastmine.
6. Hooldustööde teostamine.

A.2.6 Sisehaljastse rajamine ja hooldamine
1. Sisehaljastuse rajamine.
2. Hooldamine.

A.2.7 Haljasalade, rajamine ja hooldamine
1. Istutusalade märkimine.
2. Kasvualuse ettevalmistamine.
3. Servade rajamine ja pinnakatte paigaldamine.
4. Külvamine ja istutamine.
5. Puude/põõsaste istutamine.
6. Hekkide pügamine.
7. Taimede ja istutusalade hooldamine.
8. Taimekaitsetööde tegemine.
9. Väetamine.
10. Vilja- ja ilupuude hooldamine.
11. Komposteerimine ja jäätmete komposteerimine.