Kutsestandardid

Toiduainetöötleja, tase 4

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 11-17042018-1.4/1k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Toiduainete töötlemine ja tootmine

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 10/17.04.2018

Kehtib alates: 17.04.2018

Kehtib kuni: 16.04.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
10 Toiduainete tootmine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0721 Toiduainete töötlemine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Toiduainetöötleja, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab aedviljatöötlejana, kalakäitlejana, jookide valmistajana, piimatöötlejana või lihatöötlejana. Ta töötab iseseisvalt olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, aga mis võivad muutuda ja vajadusel juhendab kaastöötajaid oma pädevuse piires.
Toiduainetöötleja põhitegevuseks on toidu, sh joogi valmistamine koos kaasnevate tegevustega. Toidutöötleja võib töötada nii meeskonnas kui individuaalselt.

Tööosad

A.2.1 Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid
1. Tööülesannete täpsustamine.
2. Töökoha nõuetele vastavuse hindamine.
3. Seadmete töökorras oleku kontrollimine.

A.2.2 Toor-ja abimaterjali käitlemine
1. Toormaterjali vastuvõtmine.
2. Toorme ja abimaterjali kvaliteedi kontrollimine.
3. Toormaterjali sorteerimine.
4. Toormaterjali ladustamine ning abimaterjali ettevalmistamine.

A.2.3 Toote valmistamine
1. Toormaterjali valimine ja ettevalmistamine.
2. Retsepti järgi toote valmistamine.
3. Toote pakkimine ja markeerimine.
4. Toote ladustamine.

A.2.4 Tehnoloogiliste seadmete käsitsemine
1. Seadmete seadistamine.
2. Töötamine seadmega.
3. Seadmete seiskamine.
4. Seadme puhastamine ja korrastamine.