Kutsestandardid

Ehitusjuht, tase 6

Versiooni number: 9

Kutsestandardi tähis: 22-03042018-01/9k

Spetsialiseerumised

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Üldehitus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 12/03.04.2018

Kehtib alates: 03.04.2018

Kehtib kuni: 19.10.2019

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

6. taseme ehitusjuht töötab ehitustööde korraldajana ja vastutava spetsialistina ehitusobjektidel.
Ehitusjuhina tegutsedes on lisaks ehitusalastele teadmistele ja oskustele oluline juhtimisoskus.
Ehitusjuht on vastutav objekti tehnilise ja majandusliku tegevuse eest ning vajadusel ka tööohutuse eest objektil. Ta juhib ehitustöid, korraldab koosolekuid (alltöövõtjate, hankijate, tellijate, projekteerijatega) ja kontrollib, kas tööd on tehtud vastavalt projektdokumentatsioonile ja ehitusnormidele.
Ehitusjuht, tase 6 kutse on spetsialiseerumispõhine ning annab õiguse juhtida ehitustegevust ainult järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses.
1. Üldehituslik ehitamine
1) Maapinnast kuni 45 m kõrguste ja 8 m sügavuste hoonete ja nende konstruktsioonide ehitamine, lammutamine ja fassaaditööde tegemine arvestades järgmisi sillete piiranguid:
a) monoliitsed betoonkonstruktsioonid kuni 18 m;
b) monteeritavad betoonkonstruktsioonid kuni 25 m;
c) kivikonstruktsioonid;
d) teraskonstruktsioonid kuni 36 m;
e) puitkonstruktsioonid kuni 18 m.
f) komposiitkonstruktsioonid
2) Kuni teise geotehnilise kategooriaga¹ ehitiste ehitamine.
3) Mitte üldises kasutuses olevate krundisiseste teede-platside ja transpordirajatiste ehitamine mittekeerukates ehitusgeoloogilistes tingimustes.

2. Hoone sisekliima tagamise süsteemide ehitamine
Hoone sisekliima tagamise süsteeme võib ehitada
1) Elamutele (kood 11000²)
2) Kuni 45 m kõrgustele ilma erinõueteta hoonetele (mitteelamud²) köetava pinnaga kuni 10 000 m², välja arvatud:
a) kõrgendatud sisekliima nõuetega hooned või ruumid (õhu puhtus, temperatuur, müra, niiskus), nt muuseumid, haiglad, puhasruumid
b) tootmishooned, millel on erinõuded sisekliimale
c) kõrghooned
d) veekeskused, ujulad
e) uurimis- ja teaduslaborid
f) tunnelid ja allmaarajatised
g) kõrgendatud tuleohuga hooned

3. Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine
Hoonesisesed veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemid ja sinna juurde kuuluvad kinnistusisesed torustikud ja seadmed kuni liitumispunktini (sh omapuhastid, kinnistu pumplad ja puurkaev-pumplad, mille projektikohane tootlikkus on alla 10 m³/ ööpäevas ühe kinnisasja või kuni 50 inimese vajaduseks) järgmiste piirangutega:
1) Elamud (kood 11000²)
2) Kuni 8-korruselised ja brutopinnaga kuni 10 000 m² hooned (mitteelamud²), mis
a) ei ole kõrgendatud riskiga ehitised
b) erinõueteta tootmishooned
c) erinõueteta ühistranspordijaamad – sõlmed, transpordi hooldejaamad (ülevaatus, remont jms)
d) muud hooned, mis ei kuulu järgnevasse loetelusse:
- kõrghooned
- veekeskused ja ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- tunnelid ja allmaarajatised

4. Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine
Kutse võimaldab teostada töid järgmise suuruse ja võimsusega objektidel:
1) Ühisveevärgi süsteemid, millega on liitunud kuni 250 elamukinnistut
2) Ühiskanalisatsiooni süsteemid, millega on liitunud kuni 250 elamukinnistut ning mis ei asu nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega alal
3) Reoveepuhastid koormusega 5000 ie ning mis ei asu nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega alal
4) Veetöötlusjaamad tootlikkusega kuni 2500 m³/d

5. Omanikujärelevalve tegemine
Kutse võimaldab teha omanikujärelevalvet üldehitusliku ehitamise, sisekliima tagamise süsteemide ehitamise ja hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ning selle juurde kuuluvate kinnistusiseste torustike ja seadmete ehitamisele kuni liitumispunktini järgmistel objektidel:
1) Elamud (koodid 11100 ja 11210)²
2) Tagajärgede klassi CC1 (EVS-EN 1990:2002+NA:2002 järgi) liigituvad hooned
________________________________
¹ EVS-EN 1997-1:2006 liigituse järgi.
² Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 51 (02.06.2015) „Ehituse kasutamise otstarvete loetelu“

Tööosad

A.2.1 Ehituspakkumuse koostamine
1. Hankedokumentatsiooni läbitöötamine
2. Materjalide, seadmete ja alltöövõtutööde hinnapakkumiste küsimine
3. Ehitustööde ajagraafiku koostamine
4. Ehitustööde omahinna arvutamine
5. Ehitustööde üld- ja isikustatud kulude määratlemine ja kalkulatsiooni koostamine
6. Ehitustööde finantsplaani koostamine
7. Pakkumuse koostamine ja esitamine

A.2.2 Ehitamise ettevalmistamine ja kavandamine
1. Ehitustöövõtulepingu sõlmimine
2. Hangete ja ehitustööde ajagraafiku koostamine
3. Projekti organisatsiooniskeemi määratlemine
4. Alltöövõtu- ja allhankelepingute ettevalmistamine ja sõlmimine
5. Tööprojekti tellimine
6. Ehituseks vajalike lubade hankimine
7. Ehitusplatsi organiseerimise skeemi koostamine

A.2.3 Ressursside juhtimine
1. Materjalikulu planeerimine
2. Töömahu ja tööaja arvestamine
3. Ehitusmehhanismide ja transpordivahendite töö planeerimine
4. Ehitusobjekti üldkulude planeerimine
5. Tegelike ehituskulude võrdlemine finantsplaaniga

A.2.4 Ehitustööde juhtimine, korraldamine ja koordineerimine ehitusplatsil kooskõlas tööde tegemise ajagraafikuga
1. Vajaliku projektdokumentatsiooni ohjamine
2. Ehituslike mõõtmete mahamärkimine ja kõrgusmärkide ülekandmine
3. Töökoosolekute juhtimine
4. Ehitustööde nõuetekohane dokumenteerimine
5. Lisa- ja muudatustööde kooskõlastamine ja korraldamine

A.2.5 Ohutu töö korraldamine ehitustöödel
1. Ehitusobjektidel olevate põhiliste ohuallikate äratundmine ja määratlemine
2. Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise tagamine
3. Ehitusplatsi korrashoiu ja keskkonnaohutuse tagamine
4. Tegutsemine hädaolukorras (tööõnnetus, avarii, tulekahju, konstruktsiooni lagunemine vm)

A.2.6 Kvaliteedi tagamine ehitustöödel
1. Kontrolltegevuste planeerimine ehitustööde kvaliteedi tagamiseks
2. Ehitustööde kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimine
3. Kaetavate tööde ja ehitise osade ülevaatuse korraldamine

A.2.7 Ehitustööde üleandmine ja ehitise kasutusele võtmine
1. Ehitise üleandmise- ja vastuvõtmise kavandamine ja juhtimine
2. Ehitise täitedokumentatsiooni komplekteerimine
3. Ehitustööde, sh tehnosüsteemide lõppülevaatuse korraldamine
4. Ehitise haldajale vajalike kasutuskoolituste korraldamine
5. Garantiiperioodi toimingute korraldamine

A.2.8 Energiatõhus ehitamine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.9 Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.10 Puitkonstruktsioonide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Puitkonstruktsioonide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.11 Teraskonstruktsioonide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Teraskonstruktsioonide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.12 Lammutustööde tegemine
1. Lammutatava objekti riskianalüüsi koostamine
2. Lammutustööde tegemine tehnoloogiast lähtuvalt
3. Lammutustöödega tegemisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.13 Fassaaditööde tegemine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Fassaadide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.14 Küttesüsteemide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Küttesüsteemide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.15 Jahutussüsteemide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Jahutussüsteemide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.16 Ventilatsioonisüsteemide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Ventilatsioonisüsteemide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.17 Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse või kanalisatsioonisüsteemi ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.18 Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.19 Omanikujärelevalve tegemine üldehitusliku ehitamise valdkonnas
1. Järelevalve programmi koostamine
2. Ehitusprojekti terviklikkuse kontrollimine
3. Ehitise mahamärkimisega seotud geodeetiliste tööde kontrollimine
4. Reaalsete vundeerimistingimuste kontrollimine
5. Ehitustegevuse vastavuse kontrollimine
6. Ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohase ja õigeaegse täitmise kontrollimine
7. Kaetavate tööde kontrollimine
8. Ehitustööde akteerimine
9. Ehitise üleandmise-vastuvõtmise protsessis osalemine
10. Keskkonnaohutuse nõuete täitmise kontrollimine
11. Tööohutusnõuete järgimise kontrollimine

A.2.20 Omanikujärelevalve tegemine sisekliima tagamise süsteemide ehitamise valdkonnas
1. Järelevalve programmi koostamine
2. Ehitusprojekti terviklikkuse kontrollimine
3. Ehitise mahamärkimisega seotud geodeetiliste tööde kontrollimine
4. Ehitustegevuse vastavuse kontrollimine
5. Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohase ja õigeaegse täitmise kontrollimine
6. Kaetavate tööde kontrollimine
7. Ehitustööde akteerimine
8. Ehitise üleandmise-vastuvõtmise protsessis osalemine
9. Keskkonnaohutuse nõuete täitmise kontrollimine
10. Tööohutusnõuete järgimise kontrollimine

A.2.21 Omanikujärelevalve tegemine hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise valdkonnas
1. Järelevalve programmi koostamine
2. Ehitusprojekti terviklikkuse kontrollimine
3. Ehitise mahamärkimisega seotud geodeetiliste tööde kontrollimine
4. Ehitustegevuse vastavuse kontrollimine
5. Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohase ja õigeaegse täitmise kontrollimine
6. Kaetavate tööde kontrollimine
7. Ehitustööde akteerimine
8. Ehitise üleandmise-vastuvõtmise protsessis osalemine
9. Keskkonnaohutuse nõuete täitmise kontrollimine
10. Tööohutusnõuete järgimise kontrollimine