Kutsestandardid

Fotograaf, tase 4

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.7/5k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Kunst, fotograafia ja disain

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 11/25.04.2018

Kehtib alates: 25.04.2018

Kehtib kuni: 24.04.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Fotograafi töö põhiülesanne on jäädvustada sündmusi ja olukordi. Tihti tuleb tal selleks ise valgust ja sobilikke olukordi kujundada või luua. Fotograafil peab olema hea kompositsiooni- ja värvitaju ning ta peab valdama erialaseid teadmisi. Tänapäeval on fotograafi lahutamatu töövahend tavapärase fototehnika kõrval arvuti, erialaprogrammide tundmine ja võime nendega töötada.

Fotograaf, tase 4 täidab enamlevinuid fotograafi tööülesandeid. Ta on praktiseerinud juhendaja käe all või omab vähest fotograafi töökogemust. 4. taseme fotograaf töötab iseseisvalt tavapärastes olukordades, ta valdab tööprotsessi, alates planeerimisest kuni töö üleandmiseni.

Lisaks fotograaf, tase 4-le tegutseb kutsealal ka:
fotograaf, tase 5, kes täidab mitmekülgseid fotograafi tööülesandeid. Valdab tööprotsessi, alates planeerimisest kuni töö üleandmiseni. Tavapäraselt keskendub valitud fotovaldkonnale, tundes seda süvitsi.
fotograaf, tase 6, kes on oma ala tunnustatud meister, arendab valdkonda ja on arvamusliider. Tavapäraselt keskendub ta valitud fotovaldkonnale, tundes valdkonda süvitsi, on võimeline töötama suures meeskonnas ja rahvusvaheliste klientidega, suudab olla protsessi loovjuht.

Tööosad

A.2.1 Professionaalne enesearendamine, portfoolio loomine
1. Fotograafia žanrite valdamine.
2. Portfoolio loomine.
3. Professionaalne enesearendamine.

A.2.2 Töövoo analüüsimine ja kooskõlastamine
1. Lähteülesande analüüsimine ja hinnapakkumise koostamine.
2. Idee arendamine ja võtte kavandamine.
3. Lõplik kooskõlastamine tellijaga.

A.2.3 Fotografeerimine
1. Võtte tehniline eeltöö.
2. Fototehnika ja valguse käsitlemine võttel, töö kompositsiooniga.
3. Töö pildistatavatega.

A.2.4 Võttejärgne töö
1. Failihaldus.
2. Pilditöötlus.
3. Töö üleandmine ja tagasiside kogumine.

A.2.5 Ettevõtlus
1. Ettevõtte tegevuse korraldamine.
2. Reklaamimine, turundus ja müük.