Kutsestandardid

Bioanalüütik, tase 7

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 23-12042018-1.4/6k

Spetsialiseerumised

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Laboratoorne analüüs

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu

Otsus: 11/12.04.2018

Kehtib alates: 12.04.2018

Kehtib kuni: 11.04.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid

ISCED klassifikaator:
091 Tervis
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused:
Uuendatud versioonides on ümberstruktureeritud tööosi ja tegevusnäitajaid ning parandatud sõnastusi. Lisati valitav kompetents Juhtimine. Suurima muudatusena on uues versioonis loodud valdkonnapõhised spetsialiseerumised, vastavalt valdkonna tööturu vajadustele.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Bioanalüütik on spetsialist, kes töötab laborites, kus uuritakse organismi seisundit ning organite, kudede, rakkude, molekulide ehitust ja funktsiooni, mikrobioloogilist kooslust ja inimorganismi mõjutavaid tegureid. Bioanalüütiku töö on teha tõenduspõhisele meditsiinile toetuvaid laboriuuringuid, mis väljendavad patsiendi tervislikku seisundit.
Bioanalüütiku töö on analüüsiprotsessi preanalüütilise etapi haldamine, informeerimine ning nõustamine preanalüütilistes küsimustes, analüütiliste mõõtmiste ja tehniliste protseduuride tegemine ja haldamine, iseseisvalt rutiinse laboriuuringu lõpetamine ja uuringu tulemuse väljastamine, vastutades isiklikult selle kvaliteedi eest.
Bioanalüütiku töö on mitmekesine, sõltudes labori spetsiifikast. Bioanalüütik teeb koostööd nii laboritöötajate kui ka teiste valdkondade töötajatega. Ta arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva kutsealase arengu.
Bioanalüütiku kutsealal on kolm kutset:
Esmataseme bioanalüütik, tase 6 on saanud kutsealase ettevalmistuse asumaks tööle tervishoiulaborisse ja tema töö on kvaliteetsete laboriuuringute tegemine, patsientide/klientide juhendamine ja ettevalmistamine laborianalüüsideks, patsiendi turvalisuse tagamine laboris ja analüüside tegemisel, kutsealase koostöö korraldamine teiste spetsialistidega, laboritöö ja selle kvaliteedi arendamine.
Bioanalüütik, tase 6 on töökogemusega spetsialist, kes vajadusel juhendab kolleege ja praktikante.
Bioanalüütik, tase 7 on töökogemusega spetsialist, kes lisaks tervishoiulabori uuringutele tegeleb labori arendustegevusega, osaleb uute meetodite väljatöötamisel ja katsetamisel ning nõustab ja koolitab tervishoiutöötajaid.

Tööosad

A.2.1 Laboriuuringute läbiviimine
1. Patsiendilt uuringumaterjali võtmine.
2. Laboriuuringute tegemine.
3. Tulemuste hindamine.

A.2.2 Laboritöö korraldamine ja tegemine
1. Seadmete hooldamine.
2. Seadmetehnilise kirjelduse koostamisel osalemine.
3. Seadmete ettevalmistamine.
4. Reaktiivide ja tarvikute tellimine ja vastuvõtmine.
5. Meekonnatöös osalemine ja kolleegide nõustamine.
6. Koostöö tegemine tervishoiuvaldkonna spetsialistidega.

A.2.3 Uute laborimeetodite või -uuringute väljatöötamine ja kohandamine
1. Meetodite ja uuringute väljatöötamisel ja kohandamisel osalemine.
2. Tööjuhendite ja dokumentatsiooni koostamine.
3. Kvaliteedi tagamise süsteemi loomine.
4. Uute meetodite kasutamise õpetamine.
5. Teabematerjalide koostamine.

A.2.4 Laboriuuringute kvaliteedi tagamine
1. Kvaliteedisüsteemi dokumentide koostamine.
2. Kvaliteedi kontrollimine.
3. Kvaliteedikontrolli tulemuste analüüsimine.
4. Lahenduste leidmine mittevastavuste ilmnemisel.

A.2.5 Tervishoiutöötajate koolitamine ja juhendamine
1. Täiendkoolituste korraldamine ja juhtimine.
2. Juhendamine.

Valitavad tööosad:
A.2.6 Juhtimine
1. Meekonna juhtimine.
2. Arendustegevuse juhtimine.
3. Hankedokumentatsiooni koostamine.
4. Töökeskkonna nõuetele vastavuse tagamine.
5. Värbamisprotsessis osalemine.
6. Koolitusplaani koostamine.
7. Tegevusjuhendite koostamine.