Kutsestandardid

Piirivalvur, tase 5

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 26-11042018-1.5/7k

Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE

Kutseala: Piirivalveteenistus

Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse

Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Otsus: 10/11.04.2018

Kehtib alates: 11.04.2018

Kehtib kuni: 10.04.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

ISCED klassifikaator:
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Kutsestandard pikendati seoses lõppeva kehtivusajaga, uuendamisel täpsustatud sõnastust ja termineid. Varasemalt kompetentsi Piirivalve osana kirjeldatud tööülesanne otsingu- ja päästetegevus merel ja piiriveekogul vormistatud eraldi valitavaks kompetentsiks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Piirivalve eesmärgiks on riigipiiri valvamine ja piiripunktides piirikontrolli teostamine, otsingu- ja päästetegevus merel ja piiriveekogudel ning merereostuse avastamine ja likvideerimine.
Piirivalvuri peamisteks tööülesanneteks on Schengeni liikmesriiki sisenemise ja sealt väljumise tingimustele vastavuse kontrollimine, patrull- ja vaatlustegevus riigipiiril ebaseadusliku riigipiiri ületuse ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks ning haldus- ja süüteomenetluste läbiviimine oma pädevuse piires. Piirivalvur langetab iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires ja on võimeline ette nägema oma otsuste tagajärgi ning vastutab nende eest.

Piirivalvur, tase 5 teostab piirikontrolli piiripunktides ning patrull- ja vaatlustegevust riigipiiril ning juhib patrulli tegevust. Täidab juhi korraldusi ja võtab vastu iseseisvaid otsuseid oma pädevuse piires, tegutsedes nii üksi kui meeskonnas. Töö eeldab palju suhtlemist, sh võõrkeelte kasutamist.

Piirivalve kutsealal on lisaks 5. taseme piirivalvuri kutsele järgmised kutsed:
piirivalvur, tase 4, kes teostab piirikontrolli piiripunktides ning patrull- ja vaatlustegevust riigipiiril;
piirivalvur, tase 6, kes korraldab piirikontrolli piiripunktides ning patrull- ja vaatlustegevust riigipiiril, korraldab siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd, juhib struktuuriüksuse tööd;
piirivalvur, tase 7 juhib struktuuriüksuse tööd, korraldab piirikontrolli ning patrull- ja vaatlustegevuste metoodikate väljatöötamist, korraldab siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd, teostab järelevalvet.

Tööosad

A.2.1 Piirivalve
1. Piirikontroll piiripunktis.
2. Riigipiiri valvamine.
3. Tehniliste vahendite kasutamine.
4. Teabetöö.
5. Turvataktika.

A.2.2 Juhtimine
1. Piirihalduse korraldamine.
2. Ressursside haldamine.

A.2.3 Menetlemine
1. Järelevalvemeetmete kohaldamine.
2. Rahvusvahelise kaitse menetlus.
3. Viisamenetluse läbiviimine piiripunktis.
4. Väärtegude menetlemine.

Valitavad tööosad:
A.2.4 Väikelaeva juhtimine
1. Ohtude ja riskide hindamine sõidul väikelaevaga.
2. Väikelaeva kasutuseelne ja -järgne hooldamine.

A.2.5 Alarmsõiduki juhtimine
1. Alarmsõidu tegemine.
2. Ohtude ja riskide hindamine alarmsõidul.

A.2.6 Otsingu- ja päästetegevus merel ja piiriveekogul
1. Otsingu- ja päästetegevus.
2. Side- ja päästevahendite kasutamine.