Kutsestandardid

Päästekorraldaja-logistik, tase 5

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 26-11042018-1.9/7k

Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE

Kutseala: Päästeteenistus

Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse

Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Otsus: 10/11.04.2018

Kehtib alates: 11.04.2018

Kehtib kuni: 10.04.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
42 Klienditeenindajad

EMTAK klassifikaator:
O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

ISCED klassifikaator:
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Kutsestandard pikendati seoses lõppeva kehtivusajaga, sisulisi muudatusi ei tehtud.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Päästekorraldaja-logistik, tase 5 töö on päästeasutusele ja kiirabibrigaadidele õigeaegselt väljasõidukorralduse andmine ning väljasõidukorralduse saanud päästeasutusega ja kiirabibrigaadidega side pidamine, info kogumine, vahendamine ja selle dokumenteerimine.

5. taseme päästekorraldaja-logistik menetleb hädaabiteateid iseseisvalt, langetab otsuseid ja võtab nendega kaasneva vastutuse. Töö eeldab meeskonnatööoskust ning suhtlemist klientide ja koostööpartneritega.

Päästekorraldaja kutsealal on ka päästekorraldaja, tase 4 ja päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6 kutsed.
4. taseme päästekorraldaja töö on võtta vastu ja töödelda viivitamatult kõiki hädaabinumbrile saabuvaid teateid, anda kõigile hädaabiteadetele kiire ja õige ohuhinnang ning edastada vastavalt kehtivatele nõuetele esmast informatsiooni.
6. taseme päästekorraldaja-valvevahetuse juhi töö on tagada hädaabiteadete viivitamatu ja nõuetekohane menetlemine läbi päästekorraldaja, tase 4 ja päästekorraldaja-logistik, tase 5 teenistusülesannete täitmise kontrollimise ja nende tegevuse toetamise.

Tööosad

A.2.1 Väljasõidukorralduse andmine
1) Operatiivressursi paiknemisest ning hõivatusest pideva ülevaate omamine.
2) Väljakutsete jälgimine.
3) Operatiivressursi väljasaatmine sündmuskohale.
4) Teisest teeninduspiirkonnast operatiivressursi kaasamine.
5) Suhtlemine klientide ja koostööpartneritega.

A.2.2 Hädaabiteadete menetlemisega seotud informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine
1) Hädaabiteadete menetlemisega seotud esmase informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine.
2) Hädaabiteadete menetlemisega seotud täiendava informatsiooni reaalajas infosüsteemi sisestamine.

A.2.3 Hädaabiteadete esmase informatsiooni edastamine
1) Hädaabiteate töötlemise käigus saadud esmase informatsiooni edastamine.
2) Hädaabiteate esmasele informatsioonile lisandunud teabe edastamine.

A.2.4 Sündmuse käigus saadud informatsiooni reaalajas vahendamine
1) Sündmusega seotud operatiivse informatsiooni vahendamine.
2) Hädaabiteadete menetlemisega seotud informatsiooni kogumine ja analüüsimine.

A.2.5 Professionaalne eneseareng
1) Oma töö analüüs, enesetäiendamine.
2) Tööks vajalike isikuomaduste arendamine.
3) Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine.

Valitavad tööosad:
A.2.6 Koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine
1) Koolituste läbiviimine.
2) Koolitustegevuse dokumenteerimine.

A.2.7 Juhendamine
1) Uute ja täiendavat juhendamist vajavate teenistujate juhendamine.
2) Praktikantide juhendamine.

A.2.8 Hädaabiteadete menetlemine võõrkeeles (v.a vene keel)
1) Teiste teenistujate abistamine võõrkeelsete hädaabiteadete töötlemisel.
2) Võõrkeele kasutamine.