Kutsestandardid

Päästemeeskonna juht, tase 5

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 26-11042018-1.2/8k

Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE

Kutseala: Päästeteenistus

Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse

Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Otsus: 10/11.04.2018

Kehtib alates: 11.04.2018

Kehtib kuni: 10.04.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid

EMTAK klassifikaator:
O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

ISCED klassifikaator:
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis on kompetentsusnõuded kirjeldatud kompaktsemalt, varasemalt eraldi kompetentsidena kirjeldatud erinevate päästesündmuste lahendamisega seotud kompetentsid on koondatud ühte kompetentsi (Päästetöö tegemine) ning kutsestandardisse on lisatud erivõimekuse juhtimisega seotud valitav kompetents, varem eraldi seisnud koolitamise kompetents lisatud kompetentsi Reageerimisvalmiduse tagamine alla.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Päästemeeskonna juhi töö eesmärk on teha ja juhtida päästetööd, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral. Päästemeeskonna juht tõstab elanikkonna teadlikkust turvalise keskkonna loomiseks ja hoidmiseks.
Päästemeeskonna juht koordineerib päästemeeskonna tööd päästekomandos ja päästetööl. Ta hindab päästesündmusel olukorda ja võtab päästesündmusel vastu otsuseid ning annab korraldusi päästemeeskonnale ja teistele päästesündmusele kaasatud asutustele ja isikutele. Päästemeeskonna juht allub operatiivteenistuslikult päästejuhile.

Lisaks päästemeeskonna juht, tase 5-le on ka päästja, tase 4 ja päästejuhi, tase 6 kutsed.
Päästja ülesandeks on päästetöö tegemine meeskonna liikmena. Päästejuht korraldab keerukate ja ulatuslike päästesündmuse lahendamist.

Tööosad

A.2.1 Reageerimisvalmiduse tagamine
1. Valmisoleku tagamine.
2. Päästetöö varustuse ja tehnika kontrollimine.
3. Päästekomando koolitustegevuse läbiviimine.

A.2.2 Päästetöö korraldamine
1. Päästetöö juhtimine.
2. Päästesündmuse teabe edastamine.
3. Päästesündmuse järgsed tegevused.

A.2.3 Päästetöö tegemine
1. Ohtude ja riskide hindamine.
2. Tulekustutustöö tegemine.
3. Tehnilise päästetöö tegemine.
4. Keemiapäästetöö tegemine.
5. Hargnemine.
6. Evakueerimine ja päästmine.
7. Koostöö päästesündmusele kaasatutega.
8. Ennetustöö tegemine.

Valitavad tööosad:
A.2.4 Erivõimekuse juhtimine
1. Erivahendite kasutamine.
2. Erivõimekust nõudva päästetöö juhtimine.