Kutsestandardid

Päästja, tase 4

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 26-11042018-1.1/8k

Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE

Kutseala: Päästeteenistus

Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse

Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Otsus: 10/11.04.2018

Kehtib alates: 11.04.2018

Kehtib kuni: 10.04.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad

EMTAK klassifikaator:
O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

ISCED klassifikaator:
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis on kompetentsusnõuded kirjeldatud kompaktsemalt, varasemalt eraldi kompetentsidena kirjeldatud erinevate päästesündmuste lahendamisega seotud kompetentsid on koondatud ühte kompetentsi (Päästetöö tegemine) ning kutsestandardisse on lisatud erivõimekusega seotud valitavad kompetentsid.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Päästja töö eesmärk on teha päästetööd, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral. Päästja tõstab elanikkonna teadlikkust turvalise keskkonna loomiseks ja hoidmiseks.
Päästja töötab meeskonna liikmena. Päästetööl täidab ta päästetöö juhi korraldusi, kuid vajaduse korral peab ta võtma vastu iseseisvalt otsuseid. Päästja allub operatiivteenistuslikult päästemeeskonna juhile.

Lisaks päästja, tase 4-le on ka päästemeeskonna juht, tase 5 ja päästejuht, tase 6 kutsed. Päästemeeskonna juht koordineerib päästemeeskonna tööd, võtab vastu otsuseid ja annab korraldusi meeskonnale ja teistele päästesündmusele kaasatud asutustele ja isikutele. Päästejuht korraldab keerukate ja ulatuslike päästesündmuse lahendamist.

Tööosad

A.2.1 Reageerimisvalmiduse tagamine
1. Valmisoleku tagamine.
2. Päästetöö varustuse ja tehnika kontrollimine.

A.2.2 Päästetöö tegemine
1. Ohtude ja riskide hindamine.
2. Tulekustutustöö tegemine.
3. Tehnilise päästetöö tegemine.
4. Keemiapäästetöö tegemine.
5. Hargnemine.
6. Evakueerimine ja päästmine.
7. Ennetustöö tegemine.

Valitavad tööosad:
A.2.3 Alarmsõidu tegemine
1. Alarmsõidu tegemine vastava kategooria sõidukiga.
2. Ohtude ja riskide hindamine alarmsõidul.

A.2.4 Pinnaltpääste
1. Kannatanu päästmine .
2. Erivahendite kasutamine.

A.2.5 Tehnilist erivõimekust nõudva päästetöö tegemine
1. Päästetöö toetamine tehniliste vahenditega.
2. Tehniliste erivahendite kasutamine.

A.2.6 Keemiapääste
1. Kannatanu päästmine.
2. Erivahendite kasutamine.