Kutsestandardid

Ämmaemand, tase 7

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 23-12042018-1.7/7k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Ämmaemandus

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu

Otsus: 11/12.04.2018

Kehtib alates: 12.04.2018

Kehtib kuni: 11.04.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid

ISCED klassifikaator:
091 Tervis
0913 Õendus ja ämmaemandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis on ümberstruktureeritud tööosi ja tegevusnäitajaid, varasemast selgemalt on välja toodud erinevus 6. ja 7. taseme kompetentside vahel.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Ämmaemand on tervishoiuspetsialist, kes juhendab, jälgib, nõustab ja toetab naisi raseduse ja sünnituse ajal, sünnitusjärgsel perioodil ning reproduktiivtervise küsimuste ja günekoloogiliste probleemide lahendamisel elukaare erinevatel etappidel. Ta jälgib rasedusi ja juhib sünnitusi omal vastutusel, hooldab ja jälgib vastsündinuid ning imikuid.
Ämmaemand osaleb tervisekasvatuses ja pereplaneerimises üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil. Ämmaemand korraldab ämmaemandustegevust koostöös siht- ja sidusrühmadega.
Ämmaemand täiendab elukestva õppe põhimõttest lähtudes oma teadmisi ja oskusi, osaledes kutsealastel täiendkoolitustel, edendades seeläbi isiklikku karjääri ja elukvaliteeti.
7. taseme ämmaemand juhib meeskonda, osaleb arendus- ja teadustöös.

Ämmaemanda kutsealal on kolm kutset:
- Ämmaemand, tase 6 esmane kutse;
- Ämmaemand, tase 6;
- Ämmaemand, tase 7.

Tööosad

A.2.1 Tervisekasvatus ja pereplaneerimine
1. Tervisedenduses ja -kasvatuses osalemine
2. Läbivaatuse teostamine
3. Reproduktiivtervisega seotud vaimse tervise hindamine
4. Rasestumisvastaste meetodite selgitamine ja vahendite välja kirjutamine

A.2.2 Ämmaemandus raseduse korral
1. Raseduse tuvastamine
2. Raseduse jälgimine
3. Oletatava sünnitustähtaja arvutamine
4. Vaginaalse läbivaatuse tegemine, tulemuste analüüsimine
5. Raseda läbivaatuse tegemine
6. Kardiotokograafia tegemine
7. Rasedusriskide hindamine ja selgitamine
8. Sünnieelse diagnostika ja antenataalse jälgimiskava selgitamine
9. Rasedusaegsete muutuste selgitamine
10. Sünnitusplaani koostamine ja sünnituskoha valimine

A.2.3 Ämmaemandus sünnituse korral
1. Turvalise sünnituskeskkonna loomine ja tagamine
2. Sünnituse jälgimine
3. Loote seisundi hindamine
4. Sünnituse avanemisperioodi jälgimine ja hindamine
5. Sünnituse väljutusperioodi jälgimine ja hindamine ning sünnituse vastuvõtmine
6. Valutustamine
7. Riskide hindamine sünnitustegevuses ja/või loote seisundis
8. Erakorralised situatsioonid sünnitusel
9. Tegutsemine sünnitustegevuse kõrvalekallete korral
10. Emale ja lapsele turvalise keskkonna loomine kiindumussuhte kujunemiseks
11. Nabaväädi klemmimise ajastuse hindamine
12. Sünnituse platsentaarperioodi jälgimine ja hindamine ning platsenta manuaalne eemaldamine
13. Verekaotuse ennetamine, hindamine ja ravi
14. Sünnitusteede terviklikkuse hindamine ning taastamine

A.2.4 Sünnitusjärgne ämmaemandus
1. Nahk-naha kontakti algatamine ja esmase imetamise toetamine
2. Sünnitusjärgse läbivaatuse teostamine
3. Operatsioonijärgse patsiendi seisundi hindamine ja jälgimine
4. Sünnitusjärgse enesehoolduse juhendamine
5. Vanemate toetamine kriisis
6. Vastsündinu ja imiku baasvajaduste märkamine ja vanemlike oskuste kujundamine
7. Imetamise õpetamine ning abistamine
8. Laktatsiooni käivitamine ja säilitamine
9. Laktogeneesi pärssimine

A.2.5 Vastsündinu hooldus
1. Sünni tõendamine ja vastsündinud identifitseerimine
2. Vastsündinu seisundi hindamine, esmase läbivaatuse ja tualeti tegemine
3. Vastsündinu kohanemise jälgimine ja seisundi hindamine
4. Haige vastsündinu jälgimine
5. Elutähtsate funktsioonide taastamine

A.2.6 Ämmaemandus naistehaiguste ja raseduse katkemise/katkestamise korral
1. Naistehaiguste ja sugulisel teel levivate haiguste ennetamise, diagnostika ja ravipõhimõtete selgitamine/ ja ravi määramine
2. Nõustamine seksuaalkäitumise ning rasestumisvastaste vahendite kasutamisel
3. Rasedust katkestada soovivate naiste nõustamine
4. Naise seisundi hindamine, reproduktiivtervise häirete tuvastamine ning enesehoolduse ja abi võimaluste selgitamine
5. Viljatusravi vajaduse hindamine

A.2.7 Ämmaemandustoimingud
1. Eluliste näitajate mõõtmine ja interpreteerimine
2. Ravimite manustamine
3. Erituselunditega seotud toimingute läbiviimine
4. Fototeraapia vajaduse hindamine ja teostamine
5. Haavahoolduse teostamine
6. Elutähtsate funktsioonide taastamine
7. Vedelikubilansi hindamine
8. Analüüside ja uuringute määramine ning teostamine

A.2.8 Raviplaani koostamine
1. Ravi määramine
2. Ravitulemuste hindamine

A.2.9 Grupi nõustamine
1. Grupi vajaduste väljaselgitamine ja eesmärgi seadmine
2. Grupitöö reeglite kokkuleppimine
3. Grupiprotsessi juhtimine
4. Grupiga nõustamistulemuste hindamine
5. Kokkuvõtte tegemine ja eneserefleksioon
6. Koostöö siht- ja sidusrühmadega