Kutsestandardid

Massaažiterapeut, tase 6

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 23-12042018-1.9/8k

Spetsialiseerumised:
Lastemassaažiterapeut, tase 6
Spordimassaažiterapeut, tase 6
Ravimassaažiterapeut, tase 6

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Massaažiteenused

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu

Otsus: 11/12.04.2018

Kehtib alates: 12.04.2018

Kehtib kuni: 27.11.2018

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid

ISCED klassifikaator:
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis on ümberstruktureeritud tööosi ja tegevusnäitajaid ning paradatud sõnastusi. Suuri sisulisi muudatusi ei ole.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Massaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti.
Massaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Lastemassaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži tegemine, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Lastemassaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena, hinnates adekvaatselt oma rolli töös lapsevanema või hooldaja, lastearsti, füsioterapeudi, logopeedi jt spetsialistidega või iseseisvalt. Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat, vajadusel soovitab pöörduda teiste spetsialistide poole.

Spordimassaažiterapeut töötab tavaliselt iseseisvalt või meeskonna liikmena, kuhu kuuluvad üksiksportlane ja/või võistkond, treener, spordiarst, füsioterapeut. Tema ülesanne on massaažiga sportlaste treenituse taseme ja maksimaalse saavutusvõime sihikindlale tõusule kaasaaitamine ning ajastatud tippvormi säilitamine. Spordimassaažiterapeut mõjutab oma tööga sportlaste organite talitluslikku seisundit, soodustades koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetamaks üleväsimust, traumasid ja tugiliikumisaparaadi ülekoormushaigusi.

Ravimassaažiterapeut töötab iseseisvalt või meeskonnas, haiglas või taastusravikeskuses, arsti saatekirja või füsioterapeudi ettekirjutuse alusel.

Massaaži kutsealal on ka Massöör, tase 5 kutsestandard.

Tööosad

A.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine
1. Kliendi teenindamine.
2. Massaažiteenuste ja toodete tutvustamine.

A.2.2 Massaažiteraapia ja selle läbiviimist toetavad tegevused
1. Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine ja korrastamine.
2. Anamneesi kogumine ja kliendi seisundi hindamine ning kliendi ettevalmistamine massaažiks.
3. Massaažiliigi valimine ja massaaži planeerimine.
4. Massaažiteraapia tegemine.
5. Massaažiteraapia lõpetamine.
6. Tulemuste hindamine.

A.2.3 Massaažialane ettevõtlus
1. Ettevõtlusvormi valimine ja oma tegevuse korraldamine.
2. Salongi juhtimine.
3. Turundus- ja müügikampaaniate planeerimine.
4. Meekonna juhtimine.
5. Kolleegide juhendamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Lastemassaažiteraapia
A.2.3 Lastemassaažiteraapia
1. Massaažikabineti ettevalmistamine.
2. Kontakti loomine.
3. Teabe kogumine.
4. Lastemassaaži tegemine.
5. Juhiste andmine.

Spordimassaažiteraapia
A.2.5 Spordimassaažiteraapia
1. Liigesliikuvuse ja lihasjõu hindamine ja tulemuste tõlgendamine.
2. Spordimassaaž treeningperioodil.
3. Spordimassaaž võistlusperioodil.
4. Spordivigastuste ennetamine.

Ravimassaažiteraapia
A.2.5 Ravimassaažiteraapia
1. Anamneesi kogumine ja teraapiaplaani koostamine.
2. Ravimassaaži tegemine.
3. Ravimassaaži tulemuste hindamine.