Kutsestandardid

Tegevusterapeut, tase 6

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 23-12042018-1.1/7k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Tegevusteraapia

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu

Otsus: 11/12.04.2018

Kehtib alates: 12.04.2018

Kehtib kuni: 11.04.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid

ISCED klassifikaator:
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist. Tema töö on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime hindamine, säilitamine ja edendamine. Tegevusteraapia on eesmärgipäraselt valitud tegevuste kasutamine inimese parima võimaliku tegevusvõime saavutamiseks igapäevaelus.
Tegevusterapeudi ülesanded on info kogumine isiku tervisliku seisundi kohta, tegevusvõime ja tegevuskonteksti hindamine, tegevusteraapia planeerimine ja läbiviimine vastavalt isiku vajadustele kas individuaal- või grupitööna ning tegevusteraapia tulemuslikkuse hindamine.
Hindamisel ja teraapia elluviimisel keskendub tegevusterapeut inimese tegevuseeldustele, tegevusvaldkondadele ja tegevuskontekstidele (vt lisa 1 „Kutsealased terminid“).
Tegevusterapeut töötab nii individuaalselt kui meeskonnas ja vajadusel jagab erialaseid teadmisi kolleegide, teiste erialaspetsialistide ja samuti häirunud tegevusvõimega isiku lähedastega.
Tegevusterapeut hoiab pidevalt ennast kursis valdkonna arengutega.

Tööosad

A.2.1 Isiku tegevusvõime ja tegevuskonteksti hindamine
1. Tegevusteraapia vajaduse väljaselgitamine.
2. Hindamistulemuste analüüsimine.

A.2.2 Tegevusteraapia planeerimine
1. Tegevusteraapia lühi- ja pikaajaliste eesmärkide püstitamine.
2. Tegevusterapeutiliste sekkumisviiside ja meetodite valimine.

A.2.3 Tegevusteraapia läbiviimine
1. Igapäevaelu tegevuste õppimise toetamine.
2. Tegevuseelduste arendamine, säilitamine ja taastamine.
3. Individuaalsete ortooside valmistamine ja kohandamine.
4. Abivahendite valimine ja soovitamine.
5. Tegevusvõimet toetavate keskkonnakohanduste planeerimine ja soovitamine.

A.2.4 Tulemuslikkuse hindamine ja edasiste tegevuste planeerimine
1. Teraapia tulemuslikkuse hindamine.
2. Edasiste tegevuste planeerimine.

A.2.5 Nõustamine
1. Isiku ja teda toetava võrgustiku nõustamine.
2. Isikuga tegelevate spetsialistide nõustamine.