Kutsestandardid

Helindaja, tase 4

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.6/5k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Muusika ja esituskunstid

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 11/25.04.2018

Kehtib alates: 25.04.2018

Kehtib kuni: 24.04.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud

EMTAK klassifikaator:
R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Kutsestandard pikendati seoses lõppeva kehtivusajaga.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

See kutsestandard on aluseks 4. taseme õppekava koostamisele ja kutse saamisele kooli lõpetamisel.

Töö kirjeldus

Helindaja ülesanne on helimaterjali tundmine ja sobiva tehnilise lahenduse leidmine heli kvaliteetseks esitamiseks ja salvestamiseks. Tema töö eesmärk on elava ettekande helindamine ning helisalvestamine ja järeltöötlemine, et tagada kuulajale maksimaalse kvaliteediga muusikaelamus. Helindaja tagab ürituste (kontsert, teater, film, konverents, esitlus jms) ning audiovisuaalsete materjalide kvaliteetse helindamise ja järelhelindamise. Helindaja orienteerub helipildi iseärasustes ja väljendusvahendites. Ta leiab sobiva tehnoloogilise lahenduse, kasutades mitmesuguseid seadmeid ja arvestades akustilisi tingimusi. Helindaja töö on loominguline. Vajalik on pidev enesetäiendamine.

Tööosad

A.2.1 Stuudiosalvestus ja salvestise järeltöötlus
A.2.2 Elava ettekande helindamine
A.2.3 Filmi ja video helindamine
A.2.4 Suhtlemine
A.2.5 Ettevõtlusega tegelemine
A.2.6 Helindaja, tase 4 kutseline tegutsemine