Kutsestandardid

Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 22-13032018-2.2.4/3k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Arhitektuur

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 11/13.03.2018

Kehtib alates: 13.03.2018

Kehtib kuni: 12.03.2023

EKR tase: 8

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0731 Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Sisearhitekti töö eesmärk on luua esteetiliselt terviklik interjöör arvestades projekteeritava hoone/ruumi kõiki ehitustehnilisi ja funktsionaalseid aspekte. Kuna sisearhitekti töö on tihedalt seotud arhitekti, ehituskonstruktori ja teiste insenerivaldkondade projekteerijate tööga, peab sisearhitekt nende projekteerimisvaldkondade lahendusi mõistma, analüüsima ja asjakohaseid ettepanekuid tegema.
Oma töös lähtub sisearhitekt lähteülesandest, heast projekteerimis- ja ehitustavast, kehtivatest õigusaktidest, normdokumentidest ja kokkuleppest tellijaga.

Sisearhitektuuri kutsealal on välja töötatud neli erinevat kutsestandardit:
a) Sisearhitekt, tase 6
b) Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7
c) Volitatud sisearhitekt, tase 7
d) Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Sisearhitekt-ekspert, tase 8 on tippspetsialist, kes juhtiva sisearhitektina või juhtiva projektijuhina koostab, hindab ja juhib erineva keerukusastmega sisearhitektuuri projekte järgmiste hoonete juures, mis on ehitusloa kohustuslikkuse, kasutamise otstarbe ja tuleohutuse järgi¹:
- Elamud
- Mitteelamud
Ta koostab eksperthinnanguid erinevatele sisearhitektuuri projektidele ja auditeid sisearhitektuuri lahendustele, sh arhitektuurselt tasemelt ja funktsionaalselt keerukuselt nõudlikele ning kõrgendatud avaliku huvi alla kuuluvatele hoonetele².
Selle taseme sisearhitekt on võimeline tegutsema projekteerimise projektijuhina, juhendama kolleege ja juhtima töögruppide tööd, tagades ehitusprojekti terviklikkuse ja selle osade kokkusobivuse.
_____________________________________
¹ - MKM määrus 02.06.2015 nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ ja siseministri määrus 30.03.2017 nr 17 lisa 1 „Hoonete liigitus tuleohutuse järgi“
² - Nt. linnakeskustes või miljööväärtuslikes piirkondades paiknevate või kaitsealuste või ajalooliste ehitiste interjöörid, ehituskunstiliselt või asukoha poolest märkimisväärsete ehitiste interjöörid, esindusfunktsiooniga ehitiste interjöörid.

Tööosad

A.2.1 Hoone sisearhitektuuri projekteerimine
1. Lähtetingimuste ja ruumi analüüs ning lähteülesande ja tegevuskava koostamine
2. Siseruumi visioonide loomine ja eskiiside koostamine
3. Ehitusprojekti sisearhitektuuri osa koostamine eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumis
4. Ehitusprojekti sisearhitektuuri osa vormistamine ja dokumenteerimine
5. Osalemine kooskõlastamise protsessis
6. Sisearhitektuuri projekti vormistamine ja dokumenteerimine

A.2.2 Nõustamine sisearhitektuuri küsimustes
1. Nõustamine sisearhitektuuri lahenduse funktsiooni ja planeeringu osas
2. Nõustamine sisearhitektuuri lahenduses kasutatavate materjalide ja ehituslahenduste osas

A.2.3 Projekteerija järelevalve ja/või autorijärelevalve tegemine
1. Selgituste andmine, probleemide ja erisuste lahendamine projektlahenduste kohta ehitamise käigus
2. Tööprojektis nõutud tootejooniste kooskõlastamine
3. Tööprojektis nõutud interjööri teostuse kontrollimine

A.2.4 Olemasoleva ruumi ja planeeritava sisearhitektuuri lahenduse hindamine
1. Ehitusprojekti osade omavahelise vastavuse ja ruumilise koosmõju hindamine
2. Sisearhitektuuri projektidele eksperthinnangu koostamine
3. Interjööridele auditite tegemine

A.2.5 Mööbli ja sisustuselementide projekteerimine
1. Tellija vajaduste ja tehnoloogiliste võimaluste väljaselgitamine
2. Mööbli ja sisustuselementide projekti koostamine