Kutsestandardid

Etendusasutuse helindaja, tase 3

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.3/1k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 11/25.04.2018

Kehtib alates: 25.04.2018

Kehtib kuni: 24.04.2023

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud

EMTAK klassifikaator:
R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Etendusasutuse helindaja on teatri vm etendusasutuse tehniline töötaja, kes tagab kvaliteetse heli lavastustel ja muudel teatriga seotud üritustel.

Etendusasutuse helindaja, tase 3 on helitehniliste baasteadmistega, ta loeb režiid ja helitehnilist plaani, on etenduse helioperaator ja teenindav helitehniline töötaja; etendusasutuse helindaja, tase 3 töötab juhendamisel.

Lisaks etendusasutuse helindaja, tase 3-le on kutsealal järgmised kutsed:
etendusasutuse helindaja, tase 4, kes valdab etendusteeninduses kasutatavat tarkvara, loob helitehnilise plaani, salvestab, järeltöötleb ja monteerib iseseisvalt.
etendusasutuse helimeister, tase 5, kes on meeskonna juht, juhendab teisi helindajaid, koostab helitehniliste lahenduste plaane, loob uusi helitehnilisi plaane vastavalt teatri vajadustele, viib läbi suuremahulisi keerukaid salvestusi.

Tööosad

A.2.1 Helindamine
1. Helitehnilise plaani lugemine.
2. Helirežii lugemine.
3. Helitehnika installeerimine ja deinstalleerimine ettekande kohas.
4. Heliproov.
5. Ettekande helindamine.

A.2.2 Salvestus ja salvestise järeltöötlus
1. Salvestamise ettevalmistamine.
2. Salvestamine.
3. Salvestise töötlus.