Kutsestandardid

Isiku kompetentsuse juhtivhindaja, tase 6

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 21-18042018-3.6/2K

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Nõustamine ja koolitus

Kutsetegevuse valdkond: Haridus

Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu

Otsus: 16/18.04.2018

Kehtib alates: 18.04.2018

Kehtib kuni: 17.04.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
23 Pedagoogika tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
P HARIDUS
85 Haridus

ISCED klassifikaator:
011 Haridus
0111 Kasvatusteadus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Kutsestandard pikendati seoses lõppeva kehtivusajaga.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandardi kasutusalad
EKR 6. taseme isiku kompetentsuse juhtivhindaja (edaspidi juhtivhindaja) kutsestandard on aluseks erinevates valdkondades tegutsevate hindajate, nt kutse taotlejate ja varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) hindajate, personalitöötajate, värbamisspetsialistide, karjäärispetsialistide, treenerite, nõustajate, atesteerijate, juhendajate, hindamiskoordinaatorite
• koolitamiseks nõuetekohaste koolituskavade koostamisele ning enesehindamisele.
Kutsestandardis sisalduv kompetents on kasutatav iseseisvana ning seda on sobiv lülitada nendesse kutsestandarditesse, mis sisaldavad isikute kompetentsuse hindamise tööülesannet.

Töö kirjeldus

Isiku kompetentsuse hindamise kutsealal on kaks kutset: isiku kompetentsuse hindaja, tase 5 ja isiku kompetentsuse juhtivhindaja, tase 6.
6. taseme juhtivhindaja tegevuse eesmärk on hinnangu andmine hinnatava kompetentsuse vastavuse kohta kompetentsusnõuetele.
Ta töötab iseseisvalt keerulistes ja muutuvates olukordades, täidab hindamisega seotud mitmekülgseid tööülesandeid, mis eeldavad uuenduslikku lähenemist ja meisterlikkust. Integreerib hindamistegevusi ja -meetodeid ning hindab nende võimalikke tagajärgi. Langetab otsused ka piiratud teabe alusel, vastutab enda ja teiste objektiivsete hindamistulemuste saavutamise eest.
Peamised tööülesanded on hindamise planeerimine, läbiviimine, hindamisotsuse tegemine, hindamismudelite analüüs ning uute mudelite loomine, teiste hindajate töö ja koostöö analüüsimine koordineerimine ning kolleegide nõustamine.
Juhtivhindaja mõistab ja väärtustab taotlejat isiksusena ja enesearengu subjektina ning kaasab ta hindamisprotsessi. Ta on hinnangute andmisel neutraalne ja aus, järgib hindamise head tava ja eetikanõudeid ning tagab hindamise käigus saadud info konfidentsiaalsuse.
Vt Lisa 1 Kompetentsuse hindaja eetikakoodeks.
5.taseme hindaja töötab iseseisvalt muutuvates olukordades, täidab hindamisega seotud mitmekülgseid tööülesandeid, kavandab tööprotsessis asjakohaseid muudatusi ja korraldab nende rakendamist. Valib ja rakendab asja- ja ajakohaseid hindamismeetodeid ja-kriteeriume ja tehnoloogiaid ning töövahendeid objektiivsete hindamistulemuste saavutamiseks.

Tööosad

A.2.1 Isiku kompetentsuse hindamine