Kutsestandardid

Volitatud arhitekt-ekspert, tase 8

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 22-13032018-2.1.4/6k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Arhitektuur

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 11/13.03.2018

Kehtib alates: 13.03.2018

Kehtib kuni: 12.03.2023

EKR tase: 8

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0731 Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Arhitekti töö eesmärgiks on ühendada kunstilised, tehnoloogilised, tehnilised ja majanduslikud lahendused tasakaalustatud ruumiliseks terviklahenduseks, mis hõlmab välisruumi, ehitiste arhitektuuri ja hoonete siseruumi lahendusi ning on projekteerimise ja ehitamise tulemusel valmiva säästva ja tervikliku elukeskkonna loomise aluseks.

Arhitekti kutset omav isik on võimeline mõistma ja vahendama üksikisikute, ühiskondlike gruppide ja ametiasutuste vajadusi seoses ruumilise planeerimise, arhitektuurse projekteerimise, ehitamise, arhitektuuripärandi säilitamise ja väärtustamise ning loodusliku tasakaalu hoidmisega. Oma töös lähtub arhitekt avalikust huvist ning heast planeerimis-, projekteerimis- ja ehitustavast.

Arhitekti kutsealal on kirjeldatud kutsed järgmistel EKR tasemetel:
• Rakendusarhitekt, tase 6
• Diplomeeritud arhitekt, tase 7
• Volitatud arhitekt, tase 7
• Volitatud arhitekt-ekspert, tase 8
Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud 8. taseme volitatud arhitekt-eksperdi kutsealast kompetentsust.

Volitatud arhitekt-ekspert, tase 8 on tippspetsialist, tunnustatud loovisik, kes koostab ja juhib iseseisvalt ja omal vastutusel ruumilisi planeeringuid ja ehitusprojektide arhitektuuri osa ning hindab ehitatud keskkonda.
Volitatud arhitekt-ekspert, tase 8 on vajadusel ehitusprojekti peaprojekteerija.

Volitatud arhitekt-ekspert, tase 8 pädevuses on hinnangute andmine planeeringutele ja ehitusprojektide arhitektuuri osa ekspertiisi ning ehitiste arhitektuurse lahenduse auditi tegemine, sh ka arhitektuurselt tasemelt ja funktsionaalselt keerukuselt nõudlikele ning avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all olevatele ehitistele¹ ja planeeringutele².
On pädev töötama riigi ja kohalike omavalitsuste asutustes vastava ala tippasjatundjana.
_______________________________________
¹ - ehitised linnakeskustes või miljööväärtuslikes piirkondades või kaitsealused ehitised või ajalooliselt, ehituskunstiliselt, linnaehituslikult või asukoha poolest märkimisväärsed ehitised.
² - nt linnakeskuste või miljööväärtuslike piirkondade või kaitsealuste alade planeeringud või linnaehituslikult või asukoha poolest märkimisväärsed alade planeeringud.

Tööosad

A.2.1 Planeeringu koostamine erinevates planeeringu liikides
1. Planeeringuala ülevaatus, ruumiline analüüs ja planeeringu lähteseisukohtade koostamine
2. Ruumiliste visioonide ja planeeringute eskiislahenduste koostamine
3. Avalikkuse, huvitatud isikute ja asjakohaste ametiasutuste arvamustega arvestamine tasakaalustatud ruumilise lahenduse kaudu
4. Planeeringuala ruumilise terviklahenduse koostamine
5. Planeeringu ruumilise terviklahenduse tutvustamine ja põhjendamine koostöö ning avalikustamise kaudu
6. Planeeringu vormistamine

A.2.2 Ehitusprojektide arhitektuuri osa, sh välis- ja siseruumi terviklahenduse koostamine selle kõigis staadiumites
1. Lähtetingimuste analüüs ja programmi koostamine
2. Ruumiliste visioonide ja ehitise eskiiside koostamises osalemine
3. Ehitusprojekti arhitektuuri osa koostamine
4. Energiatõhususe arvutuste tegemine
5. Ehitusprojekti vormistamine ja dokumenteerimine
6. Koostöö huvitatud osapoolte ja asjakohaste ametkondadega
7. Autorijärelevalve ja osalemine ehitise kasutuselevõtu protsessis

A.2.3 Ehitusprojekti arhitektuuri osa, planeeringu ruumilise lahenduse ja ehitatud keskkonna hindamine
1. Planeeringu erinevate liikide omavahelise ruumilise kooskõla hindamine
2. Ehitusprojekti ja planeeringu ruumilise lahenduse omavahelise vastavuse hindamine
3. Planeeringule või ehitusprojekti arhitektuuri osale ekspertiisi tegemine
4. Ehitatud keskkonna ja ehitise arhitektuurse lahenduse auditi tegemine

A.2.4 Ruumiliste otsuste koordineerimine ja ettevalmistamine avalikus sektoris
1. Ruumiliste lahenduste koostamise koordineerimine
2. Kohaliku omavalitsuse või riigiasutuse esindamine
3. Osapoolte nõustamine avalikes huvides

A.2.5 Planeeringute koostamise juhtimine
1. Planeeringu koostamise korraldamine ja koostöö planeeringu eri osade koostajatega
2. Koostöö riigi- ja omavalitsusasutuste, omanike, huvitatud isikute ja avalikkusega ning taristuvaldajatega

A.2.6 Ehitusprojektide koostamise juhtimine
1. Ehitusprojektide koostamise korraldamine, sh ehitusprojekti erinevate osade koostamise koordineerimine
2. Ehitusprojekti arhitektuurse osa, sh välis- ja siseruumi terviklahenduse koostamises osalejate juhtimine
3. Koostöö kasutajate, tellija ja ametkondadega