Kutsestandardid

Eripedagoog, tase 8

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 21-18042018-3.2/2k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Õpetamine

Kutsetegevuse valdkond: Haridus

Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu

Otsus: 16/18.04.2018

Kehtib alates: 18.04.2018

Kehtib kuni: 17.04.2023

EKR tase: 8

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
23 Pedagoogika tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
P HARIDUS
85 Haridus

ISCED klassifikaator:
011 Haridus
0111 Kasvatusteadus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Kompetentsusnõuded on kirjeldatud kompaktsemalt, arvestatud on muutunud põhikooli ja gümnaasiumiseaduse ning tugispetsialistide määrusega.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Eripedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava(de) nõuete ja võimalustega. Ta teeb koostööd vanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nõustab neid. Eripedagoog töötab koolieelses lasteasutuses, koolis jt haridusasutustes, tervishoiu- ja sotsiaalasutustes, sh rehabilitatsioonimeeskonnas.

Eripedagoog, tase 8 hindab õppija õpioskuste ja arengu taset, kavandab õppetegevust õppija erivajadustest lähtuvalt ning õpetab toetavas ja turvalises keskkonnas. Ta täiendab ennast erialaselt, koolitab ja juhendab kolleege, teisi erialaspetsialiste ja üliõpilasi. Eripedagoog, tase 8 osaleb eripedagoogikaga seotud valdkondade arendamises, koostab ja retsenseerib õppevara, koolitab ja juhendab kolleege, teisi spetsialiste ja üliõpilasi, koordineerib ja juhib koostöövõrgustike tööd.

Eripedagoogi kutsealal on ka kutse
eripedagoog, tase 7, kes hindab õppija õpioskuste ja arengu taset, kavandab õppetegevust õppija erivajadustest lähtuvalt ning õpetab toetavas ja turvalises keskkonnas. Ta täiendab ennast erialaselt, koolitab ja juhendab kolleege, teisi erialaspetsialiste ja üliõpilasi.

Tööosad

A.2.1 Õppija erivajaduste märkamine ja hindamine
1. Erivajadustega õppija psüühiliste protsesside, kõne, käitumise, õpioskuste jm hindamine, kirjeldamine ja analüüsimine.
2. Hindamistulemuste dokumenteerimine, sh soovituste andmine edasisteks tegevusteks.
3. Teiste erialaspetsialistide hinnangute (eri)pedagoogiline tõlgendamine.

A.2.2 Õppetegevuse planeerimine
1. Dokumentatsiooni koostamine.
2. Teiste erialaspetsialistide kaasamine.
3. Õppija arengut toetavate lisategevuste soovitamine.
4. Õppevara valimine.

A.2.3 Õpikeskkonna kujundamine
1. Füüsilise õpikeskkonna kujundamine.
2. Vaimse õpikeskkonna kujundamine.
3. Sotsiaalse õpikeskkonna kujundamine.

A.2.4 Õpetamine
1. Erivajadusega õppija õpieesmärkide seadmine.
2. Õppeprotsessi kavandamine.
3. Individuaalseid erivajadusi arvestav õpetamine, õppetegevuste kohandamine.

A.2.5 Eripedagoogiline nõustamine ja mentorlus
1. Õppija ja vanemate nõustamine.
2. Kolleegide, juhtkonna ja teiste erialade spetsialistide nõustamine.

A.2.6 Professionaalne enesearendamine
1. Professionaalne eneseanalüüs.
2. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine ja arendamine.
3. Eripedagoogiline enesetäiendamine.

A.2.7 Arendus-, loome- või teadustegevus eripedagoogika valdkonnas
1. Eripedagoogika valdkonnaga seotud dokumentide koostamine.
2. Erivajadustega õppijatele suunatud õppevara kohandamine ja koostamine.
3. Õpetajatele suunatud eripedagoogiliste juhendmaterjalide koostamine.
4. Õpetajahariduse ja/või eripedagoogika valdkonna teadus- või arendustöö.

Valitavad tööosad:
A.2.8 Juhtimine
1. Grupi juhtimine.
2. Ürituste või projektide juhtimine.

A.2.9 Eripedagoogika-alane koolitamine ja juhendamine
1. Erialaste koolituste kavandamine erinevatele sihtgruppidele.
2. Erialaste koolituste läbiviimine erinevatele sihtgruppidele.
3. Üliõpilaste praktika või alustavate kolleegide juhendamine.