Kutsestandardid

Lamekatusekatja, tase 3

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 22-13032018-2.4.1/5k

Spetsialiseerumised:
Bituumenrullmaterjalide paigaldamine
Plastrullmaterjalide paigaldamine

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Üldehitus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 11/10.03.2018

Kehtib alates: 10.03.2018

Kehtib kuni: 09.06.2020

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused:
Eelmises standardiversioonis kirjeldatud osakutsed on suure kattuvuse tõttu pigem spetsialiseerumised kui osakutsed. Ka õppekava on spetsialiseerumispõhine. Töömaailma vajadused on samuti spetsialiseerumispõhised, kuna ettevõtted ise on selgelt spetsialiseerunud kas ühele või teisele tehnoloogiale. Praeguses versioonis on endised osakutsed kirjeldatud spetsialiseerumistena.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Lamekatusekatja ehitab valmis lamekatuse, mis peab vett, tuult, sooja ja veeauru, tuuldub ning juhib ära sademevett.
Ta tõstab ja ladustab katusele materjalid, ehitab kalded, paigaldab aurutõkke, soojustuse, hüdroisolatsiooni ja plekkdetailid ning ehitab vajalikud sõlmed. Lamekatusekatja vajadusel ka lammutab ja parandab olemasolevaid lamekatuseid.
Kuna lamekatusekatjad puutuvad oma töös kokku lahtise tulega (bituumenrullmaterjali paigaldamise käigus), siis on neil töö tegemiseks vajalik omada kehtivat tuletööde tunnistust.

Lamekatusekatja kutsealal on kutsealased kompetentsid kirjeldatud kahel EKR-i tasemel:
- lamekatusekatja, tase 3;
- lamekatusekatja, tase 4.

Kutse on mõlemal tasemel spetsialiseerumispõhine ning võimaldab valida ühe kahest materjalipõhisest spetsialiseerumisest:
a) bituumenrullmaterjalide paigaldamine
b) plastrullmaterjalide paigaldamine

Käesolevas kutsestandardis kirjeldatakse lamekatusekatja, tase 3 kutsealaseid kompetentse.
3. taseme lamekatusekatja teostab lihtoperatsioone ning töötab juhendamisel või meeskonnas, täites kas iseseisvalt või juhendamisel temale tööjuhi poolt ette antud tööülesandeid.

Tööosad

A.2.1 Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine
1. Tööplatsi ettevalmistamine
2. Materjalide tõstmine katusele ja ladustamine
3. Materjalide koormamine ja kinnitamine
4. Materjalide katmine

A.2.2 Troppimistööde tegemine
1. Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine
2. Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine

A.2.3 Aurutõkke paigaldamine
1. Aurutõkkematerjali paigaldamine
2. Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine

A.2.4 Katusekallete ehitamine
1. Põhikallete ehitamine
2. Vastukallete ehitamine

A.2.5 Soojustusmaterjali paigaldamine
1. Soojustusmaterjali paigaldamine
2. Tuulutussüsteemi ehitamine bituumenrullmaterjaliga katustel
3. Soojustuskihi kinnitamine kinnititega
4. Soojustuskihi kinnitamine muude meetoditega

A.2.6 Sõlmede ehitamine
1. Liitesõlmede ehitamine
2. Katusekonstruktsiooni mitte läbivate sõlmede ehitamine ja paigaldamine
3. Katusekonstruktsiooni läbivate sõlmede ehitamine ja paigaldamine

A.2.7 Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine
1. Plekkdetailide paigaldamine, kinnitamine ja tihendamine
2. Plekkdetailide töötlemine
3. Vihmaveesüsteemide ehitamine

A.2.8 Energiatõhus ehitamine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
SPETSIALISEERUMINE BITUUMENRULLMATERJALIDE PAIGALDAMISELE
A.2.9 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / bituumenrullmaterjalide paigaldamine
1. Bituumenrullmaterjalide paigaldamine
2. Bituumenrullmaterjalide kinnitamine
3. Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine

SPETSIALISEERUMINE PLASTRULLMATERJALIDE PAIGALDAMISELE
A.2.10 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / plastrullmaterjalide paigaldamine
1. Plastrullmaterjalide paigaldamine
2. Plastrullmaterjalide kinnitamine
3. Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine