Kutsestandardid

Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 08-16022018-1.3/6k

Osakutsed:
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 4
Elektroonikaseadmete remontija, tase 4

Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA

Kutseala: Elektroonika

Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon

Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu

Otsus: 8/16.02.2018

Kehtib alates: 16.02.2018

Kehtib kuni: 15.02.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis on tehtud parandusi sõnastuses, varem eraldi väljatoodud Kirjelduse ja Oskuste lahtri asemel on kompetentsid sõnastatud tegevusnäitajate ja vajalike teadmiste loetelu abil. Struktuurimuudatusena on lisandunud osakutsed Elektroonikaseadmete koostaja, tase 4 ja
Elektroonikaseadmete remontija, tase 4. Viimane oli varem 3. taseme standardis spetsialiseerumisena.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Elektroonikaseadmete koostaja kutseala koosneb kolmest kutsest:
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 2;
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 ja
kahest osakutsest moodustuv elektroonikaseadmete tehnik, tase 4.

Elektroonikaseadmete tehnikud töötavad tavapäraselt tööstusettevõtetes, kus koostatakse ja valmistatakse elektroonikakooste või neid sisaldavaid tooteid.
Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 on oskustöötaja, kelle töö on elektroonikakoostude valmistamine, häälestamine, remontimine ja vigade otsimine kogu tootmisprotsessi ulatuses vastavalt etteantud dokumentatsioonile, nii seeriatootmises kui väikeseeriate ja prototüüpide valmistamiseks.
Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 kasutab tööoperatsioonidel erinevaid töövõtteid ja seadmeid. Ta juhendab vajadusel kaastöötajaid ja väikest töögruppi.

Tööosad

A.2.1 Testimine ja mõõteseadmete töö kontrollimine
1. Mõõtmine
2. Mõõteseadme töö kontroll ja seadistamine

A.2.2 Elektroonikaseadmete valmistamine
1. Elektroonika- ja kaablikoostude valmistamine
2. Käsijootmine elektroonikaseadmete valmistamisel

A.2.3 Elektroonikakoostude visuaalsete ja funktsionaalsete vigade tuvastamine
1. Vigade tuvastamine
2. Vea põhjuste tuvastamine

A.2.4 Elektroonikaseadmete remontimine
1. Funktsionaalsuse ja nõuetele vastavuse taastamine
2. Dokumenteerimine