Kutsestandardid

Raudtee keevitaja, tase 3

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 12-30012018-1.4/1k

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 9/30.01.2018

Kehtib alates: 30.01.2018

Kehtib kuni: 29.01.2023

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Raudtee keevitaja, tase 3 kutsestandard on aluseks erialaste koolituskavade ja isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Raudtee keevitaja, tase 3 töö eesmärk on tagada kvaliteetsete keevitustöödega rööbastee tehniline korrasolek ja raudteeliikluse ohutus.

Raudtee keevitaja peamiseks ülesandeks on rööbaste ja pöörmete ühendamiseks ja remontimiseks vajalikud keevitustööd.
3. taseme raudtee keevitaja on oskustööline, kes töötab meeskonnas ja vastutab oma tööülesannete täitmise eest. Ta täidab tööjuhi (raudtee keevitusmeistri või raudtee teemehaaniku) poolt ette antud ja vähesel määral muutuvaid tööülesandeid. Ta mõistab rööbastee korrashoiutööde olemust ja oma töölõigu tähtsust selles.
Raudtee keevitaja kutse eeldab keevitaja baaskoolitust ning tööliigist ja keevitustehnoloogiast tuleneva keevitussertifikaadi olemasolu.

Lähedane kutse:
Raudtee keevitusmeister, tase 5

Tööosad

A.2.1 Keevitustööde ettevalmistamine
1) Tööülesande sisuga tutvumine
2) Töökoha nõuetekohane ettevalmistamine
3) Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine, seadistamine ja häälestamine
4) Keevitusmaterjalide valimine ja hoiustamine
5) Keevisliite elementide ettevalmistamine

A.2.2 Keevitustööde ohutusnõuete järgimine
1) Isikukaitsevahendite kasutamine
2) Ohutusvahendite kasutamine
3) Ohutusnõuete järgimine seadmete, materjalide, töö- ja abivahendite paigaldamisel ja teisaldamisel
4) Ohutute töövõtete kasutamine keevitustöödel

A.2.3 Keevitustööde kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
1) Keevisliidete ja -õmbluste kontrollimine
2) Defektide parandamine
3) Lõppkontrolli tegemine

A.2.4 Liiklusohutuse tagamine
1) Ohutusnõuete täitmine
2) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
3) Tegutsemine raudteeliiklust ohustava sündmuse korral

Valitavad tööosad:
A.2.5 Pealekeevitustehnoloogiatega keevitustööde tegemine ning keeviste järeltöötlemine
1) Defektoskoopia tegemine ja keevituspinna veatuses veendumine
2) Rööbastele ja riströöbastele pealekeevituse tegemine
3) Täiteläbimite õmbluse servade lihvimine
4) Koostu järeltöötlemine
5) Keevisõmbluste lihvimine, töö markeerimine ja dokumentide täitmine

A.2.6 Termiitkeevitustehnoloogiaga rööbaste kokkukeevitustööde tegemine ja keeviste järeltöötlemine
1) Termiitkeevitustööde tegemine
2) Keeviste järeltöötlemine

A.2.7 Kontaktkeevitustehnoloogiaga rööbaste kokkukeevitustööde tegemine ja keeviste järeltöötlemine
1) Kontaktkeevitustööde tegemine
2) Keeviste järeltöötlemine