Kutsestandardid

Raudtee teemehaanik, tase 5

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 12-30012018-1.3/2k

Osakutsed:
Sillameister, tase 5

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 9/30.01.2018

Kehtib alates: 30.01.2018

Kehtib kuni: 29.01.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Kutsestandard on uuendatud seoses raudtee keevitusmeister, tase 5 kutsestandardi koostamise ja kehtivusaja lõppemisega.
Tegevusnäitajaid on ümberstruktureeritud ja sõnastust parandatud.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Raudtee teemehaanik, tase 5 kutsestandard on aluseks tööturu nõudmistele vastavate täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Raudtee teemehaanik, tase 5 tööks on rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remondi- ja ehitustööde planeerimine (sh materjalide ja mehhanismide vajaduse määramine) ja juhtimine, tehtud tööde kontrollimine ja vastuvõtmine.
5. taseme raudtee teemehaanik on keskastme spetsialist, kes töötab iseseisvalt ettearvamatutes olukordades ja vastutab meeskondade töö eest.
Raudtee teemehaanik, tase 5 töö võib eeldada sõiduki juhtimisõigust ja liikluse reguleerimise õigust raudteeülesõidukohal vastavalt liiklusseadusele, eriveeremi juhtimisõigust vastavalt raudteeseadusele ning kompetentsust mehhanismidega töötamiseks.
Raudtee teemehaanik, tase 5 kutse sisaldab osakutset sillameister, tase 5.

Lähedased kutsed
Raudtee teemehaaniku abi, tase 2
Raudtee teemehaanik, tase 3
Raudtee teemehaanik, tase 4

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine
1) Projektides oleva teabe analüüsimine ja kasutamine
2) Tööplaanide koostamine
3) Tööülesannete täitmiseks informatsiooni kogumine, analüüsimine ja täpsustamine
4) Töö tehnoloogilise protsessi valmisoleku kontrollimine ja ettevalmistamine
5) Tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete vajaduse otsustamine
6) Isikukaitsevahendite kasutamine ja kasutamise kontrollimine
7) Tööde dokumenteerimine ja andmete töötlemine

A.2.2 Töö planeerimine ja dokumenteerimine sillameistri töös
1) Projektides oleva teabe analüüsimine ja kasutamine
2) Tööplaanide koostamine
3) Tööülesannete täitmiseks informatsiooni kogumine, analüüsimine ja täpsustamine
4) Töö tehnoloogilise protsessi ettevalmistamine
5) Tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete valimine
6) Isikukaitsevahendite kasutamine
7) Tööde dokumenteerimine ja andmete töötlemine

A.2.3 Liiklusohutuse tagamine
1) Ohutusmeetmete valimine ja nende täitmise kontrollimine
2) Hoiatuse nõudeavalduse esitamine
3) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
4) Signalisti määramine ohutuse tagamiseks
5) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine
6) Tee- ja signaalmärkide paigaldamise, hooldamise ja eemaldamise kavandamine ja korraldamine
7) Tee- ja signaalmärkide olemasolu ja seisukorra kontrollimine

A.2.4 Liiklusohutuse tagamine sillameistri töös
1) Ohutusmeetmete valimine ja nende täitmise kontrollimine
2) Hoiatuse nõudeavalduse esitamine
3) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
4) Signalisti määramine ohutuse tagamiseks
5) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine

A.2.5 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine
1) Liiklusohtliku rikke ennetamine ja kindlakstegemine ning tegutsemine selle likvideerimiseks
2) Ohutusnõuete täitmine ja täitmise kontrollimine kogu tööprotsessis
3) Tööprotsessi tehnoloogia järgimine, järgimise kontrollimine ja tehnoloogia muutmine
4) Raudteerajatiste mõõdistamise korraldamine ja edasiste tegevuste planeerimine
5) Teemõõduvaguni mõõdistusandmete analüüsimine ja kasutamine ning edasiste tegevuste planeerimine

A.2.6 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine sillameistri töös
1) Liiklusohtliku rikke ennetamine ja kindlakstegemine ning tegutsemine selle likvideerimiseks
2) Ohutusnõuete täitmine ja täitmise kontrollimine
3) Töö tehnoloogia järgimine, järgimise kontrollimine ja tehnoloogia muutmine
4) Raudteerajatiste mõõdistamise korraldamine ja edasise tegevuse planeerimine

A.2.7 Raudteel lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine
1) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade ning pöörmete lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine
2) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade ning pöörmete väikemehhanismidega lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine
3) Masinate ja mehhanismidega lumetõrjetööde kavandamine, korraldamine ja kontrollimine

A.2.8 Liiprite ja prusside paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja kontrollimine ning kvaliteedi kontrollimise kavandamine ja korraldamine
1) Liiprite ja prusside kõlblikkuse kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning vahetamise planeerimine
2) Liiprite ja prusside paigaldamise ja vahetamise töötulemuse hindamine
3) Liiprite vahetamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
4) Pöörmeprusside paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja korraldamine
5) Riströöpa liikuva südamiku ja pöörme seademehhanismide kinnitusprusside vahetamise kavandamine
6) Sillaprusside vahetamise kavandamine ja korraldamine

A.2.9 Liiprite ja prusside paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja kontrollimine ning kvaliteedi kontrollimise kavandamine ja korraldamine sillameistri töös
1) Liiprite ja prusside kõlblikkuse kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning vahetamise planeerimine
2) Sillaprusside vahetamise kavandamine ja korraldamine

A.2.10 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamise, kontrollimise ja puuduste kõrvaldamise kavandamine ja korraldamine
1) Rööbastee sideosade ja kinnituste kontrollimise, paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
2) Erinevate kinnituste paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
3) Rööpaniiti katkestamata lukupilude hajutamise ja rööpaniidi katkestamisega lukupilude reguleerimise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
4) Rööbaste ärajooksu tõkestamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
5) Lukupilude korrasoleku ja rööbaste ärajooksu tõkestamise kontrollimine, hindamise korraldamine ja edasise tegevuse planeerimine

A.2.11 Raudtee muldkeha remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine
1) Muldkeha seisukorra ja kuju muutuse hindamise kavandamine ja korraldamine
2) Muldkeha remont- ja hooldustööde tulemuse hindamine
3) Muldkeha remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine
4) Veeviimarite ja kraavide rajamise ja korrastamise kavandamine ning korraldamine

A.2.12 Raudtee muldkeha remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine sillameistri töös
1) Raudtee muldkeha seisukorra ja kuju muutuse hindamise kavandamine ja korraldamine
2) Veeviimarite ja kraavide rajamise ja korrastamise kavandamine ning korraldamine

A.2.13 Ballasti paigaldus- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine
1) Ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemuste hindamine
2) Ballasti seisukorra hindamise korraldamine ja edasise tegevuse planeerimine
3) Ballasti paigaldamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
4) Ballasti puhastamise ja lisamise kavandamine ja korraldamine

A.2.14 Tee geomeetria korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine
1) Tee geomeetria kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine
2) Tee rihtimis- ja tõstetööde tulemuse hindamine
3) Tee rihtimise ja tõstmise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
4) Teekõveriku rihtimise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
5) Pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetria kontrollimise ja puuduste kõrvaldamise kavandamine ja korraldamine
6) Rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemuste hindamine
7) Rööpmelaiuse korrigeerimise kavandamine ja korraldamine
8) Loodihälvete, vajumite, risttõugete parandamise ja teekergete kõrvaldamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine

A.2.15 Rööbasahelate korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine
1) Isoleerlukkude, isolatsioonimaterjali ja ühendite korrasoleku kontrollimise kavandamine ja korraldamine
2) Automaatblokeeringuga, kombineeritud teeblokeeringuga ja elektriveoga liinil rööbasahela seisukorra kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine
3) Rööpaühendite ja isolatsioonimaterjali paigaldamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
4) Automaatblokeeringuga, kombineeritud teeblokeeringuga ja elektriveoga liinil rööbasahela korrastustööde kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine

A.2.16 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite ja -rennide remontimise, seisukorra hindamise ja kontrollimise kavandamine ja korraldamine
1) Raudteesilla remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine
2) Raudteesilla seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
3) Raudteetruubi rajamise ja rekonstrueerimise kavandamine ja korraldamine
4) Raudteetruubi remontimise kavandamine ja korraldamine
5) Raudteetruubi puhastamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
6) Raudteetruubi seisukorra kontrollimise ja rikete kindlakstegemise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine
7) Raudteeviadukti remontimine
8) Raudteeviadukti seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
9) Raudteerennide ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttööde kavandamine ja korraldamine
10) Raudteerennide seisukorra kontrollimise ja rikete kõrvaldamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine

A.2.17 Rööbastee korrashoiu- ja remonttööde kavandamine ja korraldamine
1) Rööbaste seisukorra kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine
2) Pöörmete seisukorra kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine
3) Rööbaste paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja korraldamine
4) Pikkrööbastega tee paigaldamise kavandamine ja korraldamine
5) Pikkrööbastega tee vaherööpa vahetamise kavandamine ja korraldamine
6) Purunenud pikkrööpa ajutise taastamise korraldamine
7) Pikkrööbaste temperatuuripingest vabastamine
8) Rööpaniitide venitamine arvutuslikku temperatuurivahemikku
9) Pikkrööpa ja rööbaste kokkukeevitamise töötulemuse hindamine
10) Pöörmete reguleerimine ja üksikute metallosade vahetamine, töö kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
11) Pöörmete paigaldamise ja metallosade vahetamise korraldamine

A.2.18 Rööbastee korrashoiutööde ja remontimise kavandamine ja korraldamine sillameistri töös
1) Rööbaste seisukorra kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine
2) Sillarööbaste paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja korraldamine
3) Pikkrööbastega tee paigaldamise kavandamine ja korraldamine

A.2.19 Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade remontimise, ehitamise ja kontrollimise kavandamine ja korraldamine
1) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade ehitamise ja remontimise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
2) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade katte vahetamise ja remontimise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
3) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade kontrollimise ja rikete kindlakstegemise korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine
4) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade märgistuse ja nähtavuse olemasolu kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine

A.2.20 Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine
1) Reisijate ooteplatvormi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
2) Laadimisplatvormi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
3) Raudtee estakaadi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
4) Raudteekaalude remontimisel ohutuse tagamine
5) Pöördringide remontimisel ohutuse tagamine
6) Raudteega ristuvate tehnorajatiste ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
7) Raudteele ja selle äärde paigaldatud rajatiste kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
8) Ohutuse tagamise kontrollimine

A.2.21 Juhendamine ja juhtimine
1) Tööde juhi määramine ja juhendamine
2) Madalama kutsetasemega töötajate juhendamine
3) Mehhanismide töö koordineerimine töökohal
4) Ressursside haldamine
5) Parendustegevuste kavandamine ja korraldamine
6) Töötulemuste hindamine ja kvaliteedinõuetest kinnipidamise kontrollimine

A.2.22 Juhendamine ja juhtimine sillameistri töös
1) Madalama kutsetasemega töötajate juhendamine
2) Mehhanismide töö koordineerimine töökohal

Sillameister, tase 5 osakutse moodustub tööosadest A.2.2, A.2.4, A.2.6, A.2.9, A.2.12, A.2.16, A.2.18 ja A.2.22.