Kutsestandardid

Raudtee teemehaanik, tase 3

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 12-30012018-1.1/5k

Osakutsed:
Sillatööline, tase 3

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 9/30.01.2018

Kehtib alates: 30.01.2018

Kehtib kuni: 29.01.2023

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused:
Kutsestandard on uuendatud seoses raudtee keevitaja, tase 3 kutsestandardi koostamisega.
Loobutud on osakutsest raudtee keevitaja, tase 3.
Tegevusnäitajaid on ümberstruktureeritud ja sõnastust parandatud.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Raudtee teemehaanik, tase 3 kutsestandard on aluseks tööturu nõudmistele vastavate täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Raudtee teemehaanik, tase 3 tööks on rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustööd. Vajadusel töötab 3. taseme raudtee teemehaanik signalistina, et tagada liiklusohutus rööbasteel töötamisel.
3. taseme raudtee teemehaanik on oskustööline, kes töötab meeskonna liikmena või iseseisvalt ja vastutab oma tööülesannete täitmise eest.
Raudtee teemehaanik, tase 3 kutse sisaldab osakutset: sillatööline, tase 3.
3. taseme raudtee teemehaaniku töö võib eeldada sõiduki juhtimisõigust ja liikluse reguleerimise õigust raudteeülesõidukohal vastavalt liiklusseadusele ning kompetentsust mehhanismidega töötamiseks.

Lähedased kutsed:
Raudtee teemehaaniku abi, tase 2
Raudtee teemehaanik, tase 4
Raudtee teemehaanik, tase 5

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine
1) Tööülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooni kogumine, analüüsimine ja täpsustamine
2) Töö tehnoloogilise protsessi ettevalmistamine
3) Tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete valimine
4) Isikukaitsevahendite kasutamine

A.2.2 Töö planeerimine ja dokumenteerimine sillatöölise töös
1) Tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete valimine
2) Isikukaitsevahendite kasutamine

A.2.3 Liiklusohutuse tagamine
1) Ohutusmeetmete valimine
2) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
3) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine
4) Tee- ja signaalmärkide paigaldamine, hooldamine ja eemaldamine

A.2.4 Liiklusohutuse tagamine sillatöölise töös
1) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
2) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine

A.2.5 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine
1) Liiklusohtliku rikke avastamine ja tegutsemine selle likvideerimiseks
2) Ohutusnõuete täitmine
3) Tehnoloogia järgimine
4) Raudteerajatiste mõõdistamine

A.2.6 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine sillatöölise töös
1) Liiklusohtliku rikke avastamine ja tegutsemine selle likvideerimiseks
2) Ohutusnõuete täitmine
3) Tehnoloogia järgimine

A.2.7 Lumetõrjetööde tegemine raudteel
1) Ülesõitude ja pöörmete lumetõrjetööde tegemine
2) Ülesõitude ja pöörmete lumetõrjetööd väikemehhanismidega

A.2.8 Liiprite ja prusside paigaldamine, vahetamine ja kvaliteedi kontrollimine
1) Liiprite ja prusside kõlblikkuse kontrollimine
2) Üksikliiprite vahetamine ja kohendamine
3) Liiprite lausvahetamine
4) Pöörmeprusside paigaldamine ja lausvahetamine
5) Pöörmeprusside üksikvahetamine

A.2.9 Liiprite ja prusside paigaldamine, vahetamine ja kvaliteedi kontrollimine sillatöölise töös
1) Liiprite ja prusside kõlblikkuse kontrollimine
2) Sillaprusside vahetamine

A.2.10 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamine, kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine
1) Sideosade ja kinnituste kontrollimine, paigaldamine ja vahetamine
2) Erinevate kinnituste paigaldamine ja vahetamine
3) Üksikute sideosade ja kinnituste vahetamine
4) Lukupilude hajutamine rööpaniiti katkestamata
5) Rööbaste ärajooksu tõkestamine

A.2.11 Raudtee muldkeha remontimine ja hooldamine
1) Muldkeha defektide kõrvaldamine
2) Veeviimarite ja kraavide rajamine ja korrastamine

A.2.12 Ballasti paigaldamine ja hooldamine
1) Ballasti vahetamine kuni 10 cm liipri tallast sügavamalt üksikute lirtsmete kohal
2) Ballasti vahetamine pikkrööbastega teel kuni 10 cm liipri tallast sügavamalt üksikute lirtsmete kohal

A.2.13 Tee geomeetria korrashoiutööde tegemine
1) Tee rihtimine ja tõstmine kuni 60 mm
2) Rööpmelaiuse korrigeerimine kuni kolmel järjestikku asuval liipriotsal
3) Loodihälvete, vajumite, risttõugete parandamine kuni 20 mm ja teekergete kõrvaldamine kuni 60 mm

A.2.14 Rööbasahelate korrashoiutööde tegemine
1) Rööbasahela rikete kindlakstegemine
2) Rööpaühendite ja isolatsioonimaterjali paigaldamine
3) Rööbasahela korrashoidmine automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil

A.2.15 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide remontimine, seisukorra hindamine ja kontrollimine
1) Raudteetruubi puhastamine
2) Rennide seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine ning kõrvaldamine

A.2.16 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide remontimine, seisukorra hindamine ja kontrollimine sillatöölise töös
1) Raudteetruubi remontimine
2) Raudteetruubi puhastamine
3) Rennide seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine ning kõrvaldamine

A.2.17 Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine
1) Reisijate ooteplatvormi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
2) Laadimisplatvormi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
3) Raudtee estakaadi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
4) Raudteekaalude remontimisel ohutuse tagamine
5) Pöördringide remontimisel ohutuse tagamine
6) Raudteega ristuvate tehnorajatiste ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine

Raudtee teemehaanik, tase 3 kutse sisaldab osakutset sillatööline, tase 3, mis moodustub tööosadest A.2.2, A.2.4, A.2.6, A.2.9 ja A.2.16.