Kutsestandardid

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 26-16012018-03/3k

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Elektritöö ja automaatika

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Otsus: 9/16.01.2018

Kehtib alates: 16.01.2018

Kehtib kuni: 15.01.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
80 Turvatöö ja juurdlus

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Sisulised muudatused puuduvad.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste projekteerimine. Turvasüsteemide projekteerija töötab iseseisvalt.

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 tegutseb vähemalt ühel järgmistest tegevusvaldkondadest:
turvasüsteemide projekteerimine;
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine;
gaaskustutussüsteemi projekteerimine;
vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekteerimine;
suitsutõrjesüsteemi projekteerimine;
ehitise teavitamissüsteemi projekteerimine;
hädavalgustuse projekteerimine.

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
1) Tööülesande sisuga tutvumine.
2) Tegevuste järjestamine ja ajagraafiku koostamine.
3) Töövahendite ja materjalide valimine vastavalt tööülesandele.
4) Töörühmale tööülesannete jagamine.
5) Kooskõlastuste olemasolu või vajaduse kontrollimine.

A.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine
1) Töökeskkonna ohutuse järgimine määratud objektil.
2) Tööpaiga korrashoid.

A.2.3 Projekteerimine
1) Projekteerimisülesande püstitamine.
2) Koostöö erinevate osapooltega.
3) Projekti koostamine ja kooskõlastamine.
4) Projekti üleandmine ja kaitsmine.
5) Õigusaktide ja tehniliste normide järgimine.
6) Kutsealane enesearendamine.

Valitavad tööosad:
A.2.4 Turvasüsteemide projekteerimine
1) Turvasüsteemi projekti koostamine.
2) Turvasüsteemide valimine ja komplekteerimine.

A.2.5 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine
1) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekti koostamine.
2) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi valimine ja komplekteerimine.

A.2.6 Gaaskustutussüsteemi projekteerimine
1) Gaaskustutussüsteemi projekti koostamine.
2) Gaaskustutussüsteemi valimine ja komplekteerimine.

A.2.7 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekteerimine
1) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekti koostamine.
2) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide valimine ja komplekteerimine.

A.2.8 Suitsutõrjesüsteemi projekteerimine
1) Suitsutõrjesüsteemi projekti koostamine.
2) Suitsutõrjesüsteemi valimine ja komplekteerimine.

A.2.9 Ehitise teavitamissüsteemi projekteerimine
1) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi projekti koostamine.
2) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi valimine ja komplekteerimine.

A.2.10 Hädavalgustuse projekteerimine
1) Hädavalgustuse projekti koostamine.
2) Hädavalgustuse valimine ja komplekteerimine.