Kutsestandardid

Turvasüsteemide tehnik, tase 4

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 26-16012018-01/3k

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Elektritöö ja automaatika

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Otsus: 9/16.01.2018

Kehtib alates: 16.01.2018

Kehtib kuni: 15.01.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
80 Turvatöö ja juurdlus

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Kutse kirjelduses A.1 muudetud kutsealal tegutseva turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsenimetus (varasemalt turvasüsteemide tehnik, tase 5).

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamine ja hooldamine. 4. taseme turvasüsteemide tehnik täidab oma tööülesandeid iseseisvalt.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tegutseb vähemalt ühel järgmistest tegevusvaldkondadest:
turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine;
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine;
suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine;
fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine.

Turvasüsteemide tehniku kutsealal töötab ka turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5, kes juhib turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööd.

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
1) Tööülesande sisuga tutvumine.
2) Tegevuste järjestamine ja ajagraafiku koostamine.
3) Töövahendite ja materjalide valimine vastavalt tööülesandele.

A.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine
1) Tööohutusnõuetega arvestamine.
2) Töökeskkonna ohutuse järgimine määratud objektil.
3) Tule- ja elektriohutuse nõuete järgimine.
4) Tööpaiga korrashoid.
5) Töö- ja kaitsevahendite kasutamine.

A.2.3 Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine
1) Töövahendite ja seadmete tööks ette valmistamine/komplekteerimine.
2) Ehitustööd oma valdkonnas.
3) Kaablite paigaldamine ja kaabliteede rajamine, vajalike markeeringute tegemine.
4) Seadmete paigaldamine.
5) Süsteemi komponentide ühendamine.
6) Töö dokumenteerimine.
7) Oma töö üleandmine.

A.2.4 Paigaldiste kontroll ja hooldus
1) Kontrolli- ja hooldustoimingud.
2) Tehniliste mõõtmiste teostamine.
3) Rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.
4) Hooldustegevuse ja tulemuste dokumenteerimine

Valitavad tööosad:
A.2.5 Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine
1) Turvasüsteemide paigaldamine, seadistamine ning hooldamine.
2) Turvasüsteemide ja võrguseadmete konfigureerimine.
3) Turvasüsteemide testimine ja kontroll.

A.2.6 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine
1) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine.
2) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldamine.

A.2.7 Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine
1) Gaaskustutussüsteemide paigaldamine.
2) Gaaskustutussüsteemi hooldamine.

A.2.8 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine
1) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine.
2) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide hooldamine.

A.2.9 Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine
1) Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine.
2) Suitsutõrjesüsteemi hooldamine.

A.2.10 Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine
1) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi paigaldamine.
2) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi hooldamine.

A.2.11 Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine
1) Hädavalgustuse paigaldamine.
2) Hädavalgustussüsteemi hooldamine.

A.2.12 Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine
1) Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide käitlemine.
2) Mahutite paigaldamine.
3) Lekkekontroll.
4) Hooldustegevuse dokumenteerimine.