Kutsestandardid

Robotitehnik, tase 5

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 24-16012018-02/1k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Robootika

Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine

Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu

Otsus: 8/16.01.2018

Kehtib alates: 16.01.2018

Kehtib kuni: 15.01.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
32 Muu tootmine

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Robotitehnik, tase 5 töö on tagada robotite tehniline korrasolek, oskuslik kasutamine ja ohutus. Robotitehnik, tase 5 käsitseb ja häälestab tööstuse (nt masina-, keemia-, elektroonika-, toiduainetetööstus) ja logistika valdkondade roboteid ja -süsteeme (edaspidi robotisüsteeme) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) jt tehnoloogilisi lahendusi kasutades.
Tööülesanded hõlmavad kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude paigaldamist, ajami- ja andurtehnikatöid, robotisüsteemide töö jälgimist, käitamist ja hooldust ning programmeerimist.
5. taseme robotitehnik on omandanud 4. taseme roboti operaatori või mehhatrooniku kutseoskused.
Ta on valmis juhtima ja juhendama roboti operaatorite tööd, vastutama meeskonna töötulemuse eest, nõustama kliente ning tegema koostööd elektrikute, automaatikute, tehnoloogide, IT- jt sidusvaldkondade spetsialistidega.

5. taseme robotitehniku kutses eristatakse universaalseid robootika ja IKT kompetentse, mida saab kasutada teiste kutsealade (nt teenindus ja olme) robotite ja -robotisüsteemidega opereerimisel.
Robootika ja IKT universaalsed kompetentsid, tase 5:
- Programmeerimine
- Robotisüsteemide käit ja hooldus
- Robotisüsteemide tööprotsesside jälgimine
- IKT-alane tegevus
Lähedased kutsed:
Mehhatroonik, tase 5
Mehaanikainsener, tase 6
Robotitehnik, tase 4
Plastitöötluse seadistaja, tase 4

Tööosad

A.2.1 Robotite programmeerimine
1. Robotisüsteemide programmide koostamine ja optimeerimine
2. Programmiversiooni haldus

A.2.2 Andurtehnika tööd
1. Andurite paigaldamine ja käitamine
2. Vea tuvastamine ja kõrvaldamine ning testimine

A.2.3 Ajamitehnika tööd
1. Ajamite käitamine
2. Vea tuvastamine
3. Vea kõrvaldamine ning testimine

A.2.4 Kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude paigaldamine
1. Robotisüsteemide ühendamine kommunikatsiooni- ja tehnovõrkudega
2. Tööstuslike sidevõrkude paigaldamine
3. Tööstuslike tööväljavõrkude paigaldamine
4. Tööstuslike sidevõrkude häälestamine
5. Tööstuslike tööväljavõrkude häälestamine

A.2.5 Robotisüsteemide käit ja hooldus
1. Seadistamine, häälestamine ja kalibreerimine
2. Vigade kõrvaldamine
3. Tehnohoolduse läbiviimine ja korraldamine

A.2.6 Robotisüsteemide tööprotsesside jälgimine
1. Tööprotsesside regulaarne jälgimine.
2. Toodangu kvaliteedi ja mahu jälgimine.
3. Kontrollmõõtmine

A.2.7 Dokumenteerimine
1. Kontrolli- ja hooldustoimingute dokumenteerimine
2. Tööjuhendite koostamine

A.2.8 Juhtimine ja juhendamine
1. Töö korraldamine
2. Juhendamine