Kutsestandardid

Roboti operaator, tase 4

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 24-16012018-01/1k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Robootika

Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine

Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu

Otsus: 8/16.01.2018

Kehtib alates: 16.01.2018

Kehtib kuni: 15.01.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
32 Muu tootmine

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Roboti operaator, tase 4 töö on tagada robotite tehniline korrasolek, oskuslik kasutamine ja ohutus.
Roboti operaator käsitseb tööstuse (nt masina-, keemia-, elektroonika-, toiduainetetööstus) ja logistika valdkondade roboteid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) jt tehnoloogilisi lahendusi kasutades.
Tööülesanded hõlmavad kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude kasutamist, ajami- ja andurtehnikatöid, robotite töö jälgimist, käitamist ja hooldust ning programmidesse muudatuste tegemist.
Töö robotitega eeldab laiemat kutseoskuste spektrit, kuna robootikatööd seonduvad mehhatroonikaseadmete paigaldamise, häälestamise ja testimisega.
Roboti operaator töötab iseseisvalt ja meeskonnas ning on valmis täitma tööülesandeid muutuvates olukordades.

4. taseme roboti operaatori kutses eristatakse universaalseid robootika ja IKT kompetentse, mida saab kasutada teiste kutsealade (nt teenindus ja olme) robotitega opereerimisel.
Robootika ja IKT universaalsed kompetentsid, tase 4:
- Programmeerimine
- Robotite käit ja hooldus
- Robotite tööprotsesside jälgimine
- IKT kompetentside kasutamine

Lähedased kutsed:
Mehhatroonik, tase 4
Robotitehnik, tase 5
Plastitöötluse seadistaja, tase 4

Tööosad

A.2.1 Robotite programmeerimine
1. Robotiprogrammide koostamine ja korrigeerimine
2. Programmiversiooni haldus

A.2.2 Andurtehnika tööd
1. Andurite paigaldamine ja käitamine
2. Vea tuvastamine ja kõrvaldamine ning testimine

A.2.3 Ajamitehnika tööd
1. Ajamite käitamine
2. Vea tuvastamine

A.2.4 Kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude kasutamine
1. Roboti ühendamine kommunikatsiooni- ja tehnovõrkudega
2. Tööstuslike sidevõrkude kasutamine
3. Tööstuslike tööväljavõrkude kasutamine

A.2.5 Roboti käit ja hooldus
1. Seadistamine, häälestamine ja kalibreerimine
2. Vigade kõrvaldamine
3. Tehnohoolduse läbiviimine

A.2.6 Roboti tööprotsesside jälgimine
1. Tööprotsesside regulaarne jälgimine.
2. Toodangu kvaliteedi ja mahu jälgimine.
3. Kontrollmõõtmine

A.2.7 Dokumenteerimine
1. Toodanguaruannete koostamine
2. Kontrolli- ja hooldustoimingute dokumenteerimine