Kutsestandardid

Juhtivraamatupidaja, tase 7

Versiooni number: 9

Kutsestandardi tähis: 14-19062017-1.3/9k

Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS

Kutseala: Raamatupidamine

Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus

Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu

Otsus: 6/19.06.2017

Kehtib alates: 19.06.2017

Kehtib kuni: 18.06.2022

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine

ISCED klassifikaator:
041 Ärindus ja haldus
0411 Majandusarvestus ja maksundus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Juhtivraamatupidaja, tase 7 kutsestandard on välja töötatud:
a) Kõrghariduse vastava taseme õppekava aluseks
b) Isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks
c) Erialaste täiendkoolituste õppekavade aluseks.

Töö kirjeldus

Raamatupidamine on kitsamas mõttes finantsarvestuse osa, mis tegeleb raamatupidamiskannetega (raamatupidamisregistrite pidamisega).
Laiemas mõttes hõlmab ta sama majandusüksuse majandusanalüüsi, tegevuse planeerimist (kavandamist, eelarvestamist) ja sisekontrolli.
Raamatupidajad töötavad äri-, avalikus- ja mittetulundussektoris.
Raamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.
Raamatupidaja juhindub Eesti finantsaruandluse standardist ja/või rahvusvahelistest EL-s tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib raamatupidaja kutse-eetika nõudeid.

Raamatupidamise kutsealal on välja töötatud kutsed kolmel tasemel:
- Raamatupidaja, tase 5
- Vanemraamatupidaja, tase 6
- Juhtivraamatupidaja, tase 7
Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud Juhtivraamatupidaja, tase 7 kutsealaseid kompetentsusnõudeid.
7. taseme juhtivraamatupidaja tegeleb finants-, juhtimis- ja maksuarvestusega, finantsaruannete analüüsiga, kulu- ja eelarvestusega ning audiitorkontrolliga.
Tema põhilised tööülesanded on raamatupidamise töö planeerimine, juhtimine ja järelevalve teostamine, struktuuriüksuse esindamine suhetes organisatsiooni siseste ja väliste osapooltega; eelarvete ning finantsaruannete ettevalmistamine ja koostamine; finantstegevuse analüüs ning ressursside efektiivse kasutamise tagamine.
Ta on võimeline vastu võtma õigeid rahandusalaseid otsuseid ja oskab maandada finantsriske.
Juhtivraamatupidaja töö eeldab isiklikku vastutust ja iseseisvust ning nõuab koostööd meeskonna/grupi teiste liikmetega ja vastutab alluvate töö eest.
Juhtivraamatupidaja planeerib oma tööd ja aega, on täpne ja kohusetundlik ning hea suhtleja.

Tööosad

A.2.1 Finantsarvestus
1. Raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamisüksuse juhtimine
2. Majandussündmuste kirjendamine ja dokumenteerimine
3. Aruannete koostamine
4. Aruannete analüüsimine hinnangute andmiseks

A.2.2 Maksuarvestus
1. Maksude kavandamine ja analüüsimine

A.2.3 Juhtimisarvestus
1. Kuluarvestus
2. Eelarvestamine
3. Majandusüksuse tegevuse analüüsimine