Kutsestandardid

Diplomeeritud mäeinsener, tase 7

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 07-26042017-2.3/4k

Spetsialiseerumised:
Maavarade pealmaakaevandamine
Maavarade allmaakaevandamine
Pealmaakaevandamise projekteerimine
Allmaakaevandamise projekteerimine
Markšeider, tase 7

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Kaevandamine

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 6/26.04.2017

Kehtib alates: 26.04.2017

Kehtib kuni: 25.04.2022

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
B MÄETÖÖSTUS
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

7. taseme diplomeeritud mäeinseneri tegevuse eesmärk on tagada maavarade ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kaevandamine ja töötlemine.
Diplomeeritud mäeinsener on kogemusega tehnika- või tehnoloogiaspetsialist, kes plaanib ja juhib maavarade kaevandamisega seotud protsesse sh peal- ja allmaa markšeiderimõõdistusi.
Tema roll on käigus hoida ja arendada olemasolevaid tehnoloogiaid. Ta on valmis töötama meeskonnas koos sidusvaldkondade (ehitus, geoloogia, mehaanika) inseneride ja spetsialistidega, juhtima töörühmi ja/või organisatsiooni ning kandma vastutust teiste töö tulemuste eest.

Tööosad

A.2.1 Tehnoloogiate käitamine ja arendamine
A.2.2 Juhtimine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.3 Maavarade pealmaakaevandamine
A.2.4 Maavarade allmaakaevandamine
A.2.5 Pealmaakaevandamise projekteerimine
A.2.6 Allmaakaevandamise projekteerimine
A.2.7 Markšeiderimõõdistamine