Kutsestandardid

Mäetehnik, tase 5

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 07-26042017-2.1/2k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Kaevandamine

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 6/26.04.2017

Kehtib alates: 26.04.2017

Kehtib kuni: 25.04.2022

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
B MÄETÖÖSTUS
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
• Mäetehnik, tase 5 kutsestandardist eemaldati „Mäetööde mahtude mõõdistamise“ kompetents, kuna see kuulub markšeiderite tegevusalasse;
• Mäetehnik, tase 5 kutsestandardi p A.8 „Kutsealased regulatsioonid“ laiendati vastutava mäetehniku tegevusõigusi vastavalt kaevandamisseadusele.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandard on õppe- ja koolituskavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.

Töö kirjeldus

5. taseme mäetehnik koordineerib ja juhib mäetööliste tehtavaid mäetöid karjääris (vt p A 8), mäejaoskonnas, mäetsehhis jm tootmisüksustes. Mäetehnik jälgib ja kontrollib mäetöödel kvaliteedi-, tööohutus- ja keskkonnanõuete täitmist.
Mäetehniku tegevuse eesmärk on toetada mäeinseneride tegevust maavarade avakaevandamisel ja töötlemisel.
Mäetehnik töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka tootmisüksuse töötulemuse ning oma tegevuse tagajärjel tekkinud ohtlike olukordade ja keskkonnakahju eest.

Tööosad

A.2.1 Mäetöö korraldamine
A.2.2 Tootmisüksuse operatiivne juhtimine
A.2.3 Kaevandamiskeskkonna kontrollimine