Kutsestandardid

Palkmajaehitaja, tase 5

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 22-15032017-4.3/7k

Spetsialiseerumised:
Käsitöö palkmaja tootja, tase 5

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Palkmajaehitus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 6/15.03.2017

Kehtib alates: 15.03.2017

Kehtib kuni: 14.03.2019

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
41 Hoonete ehitus

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Kehtivate standardite pikendamine muutmata kujul 2 aastaks

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Palkmajaehitaja, tase 5 kutsestandard on välja töötatud:
a) Isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks
b) Erialaste täiendkoolituste õppekavade aluseks.

Töö kirjeldus

Sellel kutsealal on kolm kutset: Palkmajaehitaja, tase 3; Palkmajaehitaja, tase 4 ja Sellel kutsealal on kolm kutset: Palkmajaehitaja tase, 3; Palkmajaehitaja, tase 4 ja Palkmajaehitaja, tase 5.

Palkmajaehitaja tase, 5 on kogemusega spetsialist, kes püstitab tööstuslikult või käsitööna valmistatud detailidest ja/või moodulitest palkmaju ja juhib tööd objektidel, suhtleb klientidega ja vastutab töö lõpptulemuse eest. Koostab objekti töögraafikuid, juhendab kaastöötajaid, teostab järelevalvet ja kontrollib töö kvaliteeti, lähtudes projektdokumentatsioonist, protseduurireeglitest, töö- ja keskkonna ohutusnõuetest ja muudest õigusaktidest; planeerib enda ja teiste tööd. 5. taseme palkmajaehitaja teadvustab ja kujundab kutseala mainet.

5. taseme palkmajaehitaja kutse annab võimaluse majandustegevuse registri vastutava spetsialisti registreeringu taotlemiseks.

5. taseme palkmajaehitaja võib spetsialiseeruda käsitöö palkmaja tootjaks. Käsitöö palkmaja tootja toodab käsitööna erinevaid palkmaja detaile ja mooduleid ning erinevaid palkkonstruktsioone. Ta juhib palkosa tootmist, teisi töötajaid, jagab materjale ja muid ressursse.

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine ehitusplatsil
A.2.2 Tööks ettevalmistamine ja töö korraldamine ehitusplatsil
A.2.3 Puitliidete valmistamine
A.2.4 Palkmaja puitkarkass-seinte ehitamine
A.2.5 Palkseinte ehitamine
A.2.6 Puitvahelagede ja põrandate ehitamine
A.2.7 Katusekonstruktsioonide ehitamine
A.2.8 Avatäidete (aknad, uksed, luugid) paigaldamine
A.2.9 Lisasoojustuse ja välisvooderdise paigaldamine palkseinale
A.2.10 Leiliruumi ehitamine
A.2.11 Välisrajatiste ehitamine
A.2.12 Renoveerimine
A.2.13 Juhtimine ja juhendamine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Käsitööna valminud palkmajade tootmine
A.2.14 Ehituspalgi ettevalmistamine
A.2.15 Palkmaja detailide ja/või moodulite käsitsi tootmine
A.2.16 Tootmise juhtimine ja töö korraldamine

Tööülesannete täielik loetelu on toodud Lisas 1: „Tööosad ja tööülesanded“.