Kutsestandardid

Kinnisvarahaldur, tase 4

Versiooni number: 9

Kutsestandardi tähis: 22-15032017-4.4/9k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Kinnisvarateenused

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 6/15.03.2017

Kehtib alates: 15.03.2017

Kehtib kuni: 14.03.2022

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
L KINNISVARAALANE TEGEVUS
68 Kinnisvaraalane tegevus

ISCED klassifikaator:
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
- Kompetentsides sisulised muudatused puuduvad, mõnedes tegevusnäitajates on sõnastust keelelise korrektsuse eesmärgil muudetud
- Täpsustatud on keeleoskuse nõudeid
- Lisatud õiguslike regulatsioonide lahter A.8

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kinnisvarahaldur, tase 4 kutsestandard on välja töötatud:
a) Kutsehariduse vastava taseme õppekava aluseks
b) Isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks
c) Erialaste täiendkoolituste õppekavade aluseks.

Töö kirjeldus

4. taseme kinnisvarahaldur töötab kinnisvarahaldusega tegelevas ettevõttes või mistahes majandusvaldkonna organisatsiooni kinnisvarahaldusega tegelevas struktuuriüksuses. Tema peamised tööülesanded on kinnisvara korrashoiu korraldamine ja järelevalve tegemine, lähtudes osapoolte vahel sõlmitud lepingute sätetest. Selle taseme kinnisvarahaldur töötab üldiselt iseseisvalt, kuid keeruliste olukordade lahendamisel ning strateegiliste otsuste vastuvõtmisel ja rakendamisel vajab ta kõrgema kutsetasemega spetsialisti juhendamist. Ta võtab vastu operatiivseid otsuseid oma volituste piires.

Tööosad

A.2.1 Kinnisvara korrashoiu tegevuste strateegiline haldamine
1) Kinnisvara korrashoiu tegevuste ajakava koostamine
2) Hooldusraamatu koostamine ja elluviimine
3) Korrashoiuteenuste lepingute ettevalmistamine

A.2.2 Kinnisvara korrashoiu tegevuste taktikaline haldamine
1) Tehniliste ülevaatuste korraldaminekinnisvaraobjektil
2) Hooldusraamatu pidamine
3) Korrashoiutegevuste eelkalkulatsiooni koostamine
4) Korrashoiuteenuste kavandamine
5) Korrahoiutegevuse järelevalve korraldamine
6) Hangete korraldamine
7) Kinnisvaraobjekti järelevalve korraldamine
8) Turvameetmete korraldamine objektil
9) Avariide likvideerimise korraldamine
10) Väikesemahuliste ehitus- ja remonttööde korraldamine
11) Üürilepingute sõlmimine
12) Objekti kasutusohutuse korraldamine

A.2.3 Kinnisvara korrashoiu tegevuste operatiivne haldamine
1) Järelevalve tegemine objekti seisundi ja korrashoiuteenuste kvaliteedile
2) Objekti kasutusohutuse tagamine
3) Tarbimisteenuste kuluanalüüs
4) Korrashoiuga seonduvate andmete kogumine
5) Aruannete koostamine ja esitamine
6) Korrashoiutegevuste kuluanalüüsi tegemine
7) Garantiitoimingute korraldamine
8) Suhtlemine kinnisvaraobjekti korrashoiu osapooltega