Kutsestandardid

Täiskasvanute koolitaja, tase 5

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 21-06022017-01/7k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Nõustamine ja koolitus

Kutsetegevuse valdkond: Haridus

Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu

Otsus: 9/06.02.2017

Kehtib alates: 06.02.2017

Kehtib kuni: 05.02.2022

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
24 Äri- ja haldusala tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
P HARIDUS
85 Haridus

ISCED klassifikaator:
011 Haridus
0111 Kasvatusteadus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega.
Kompetentsidest on välja võetud hindamismeetodid (need kirjeldatakse hindamisstandardis).

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Täiskasvanute koolitaja, tase 5 on oma eriala spetsialist, kes sihipäraselt loodud õppesituatsioonis koolitab täiskasvanuid. 5. taseme täiskasvanute koolitaja koolitab enamasti konkreetses valdkonnas või on vähese koolitajakogemusega. Ta valmistab ette õppe läbiviimiseks vajalikud materjalid ja korraldab koolitusi õppekavas ettenähtud teemal. Ta võib vajada õppeprotsessi kavandamisel ja läbiviimisel juhendamist/nõustamist.

Kutsealal tegutsevad ka 6., 7. ja 8. taseme täiskasvanute koolitajad (vt lisa 1 Täiskasvanute koolitaja kutsete kirjeldused).

Tööosad

A.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine
1. Õpperühma õpivajaduste täpsustamine.
2. Õppekava koostamine ja koolituse planeerimine.
3. Koolituse sisu ettevalmistamine.
4. Õppematerjalide ja -vahendite koostamine, valimine, kohandamine ja uuendamine.

A.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine
1. Õppijate toetamine õpieesmärkide seadmisel.
2. Õppekeskkonna kujundamine.
3. Õppeprotsessi läbiviimine.
4. Õpiväljundite saavutamise hindamine.

A.2.3 Õppeprotsessi analüüs ja hindamine
1. Informatsiooni kogumine.
2. Huvitatud osapoolte teavitamine õppe tulemustest.

A.2.4 Professionaalne enesearendamine
1. Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis.
2. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine.
3. Kutse- ja erialane enesetäiendamine.