Kutsestandardid

Korstnapühkija, tase 4

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 22-16112016-3.2.1/6k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Küttesüsteemide ehitus ja hooldus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 4/16.11.2016

Kehtib alates: 16.11.2016

Kehtib kuni: 15.11.2021

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
a) Kutsestandardi preambulas on täpsustatud kutsestandardi kasutusotstarvet
b) Läbivalt on parendatud tegevusnäitajate sõnastust
c) Korrigeeritud on kutsestandardis viidatud õigusaktide pealkirju ja viidud need vastavusse kehtiva seadusandlusega
d) Kompetentsidesse on lisandunud gaasiseadmete kontrollimist puudutav osa

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Korstnapühkija, tase 4 kutsestandard on välja töötatud isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks.

Töö kirjeldus

Korstnapühkija töö eesmärk on tuleohutuse, säästva kütterežiimi ja puhta elukeskkonna tagamine kütteseadmete puhastamise, hooldamise ja teabe jagamise kaudu.

4. taseme korstnapühkija tööülesanded on küttesüsteemide ja nendega seotud ventilatsioonilõõride tuleohutuse kontrollimine, puhastamine ja ummistuste likvideerimine; elanikkonnale kütteseadmete hooldamise nõuete ja küttesüsteemide ohutu kasutamise tutvustamine ning avastatud puudustest teavitamine.
Korstnapühkija annab hinnangu olemasolevatele küttesüsteemidele.

4. taseme korstnapühkija on praktilise töökogemusega spetsialist, kes töötab iseseisvalt ja vastutab oma töötulemuse eest.
4. taseme korstnapühkija võib juhendada ja korraldada ka madalama tasemega korstnapühkijate tööd.

Korstnapühkija järgib kutse-eetika nõudeid.

Tööosad

A.1. Tööde planeerimine ja dokumenteerimine
1) Kliendi soovide selgitamine
2) Töömahtude ja maksumuse arvutamine
3) Töökorralduse planeerimine
4) Kütesüsteemi seisukorra hindamine
5) Vajalike dokumentide vormistamine

A.2. Küttesüsteemide puhastamine
1) Töökoha ettevalmistamine
2) Korstna puhastamine
3) Kütteseadmete ja ühenduslõõride puhastamine
4) Tahma ja pigi põletamine
5) Küttesüsteemide töövalmiduse tagamine

3. Küttesüsteemile hinnangu koostamine
1) Küttesesüsteemi ohutuse ja sobivuse hindamine
2) Gaasiküttseadme ohutuse hindamine
3) Dokumentide vormistamine

A.4. Teavitamine ja nõustamine
1) Kliendi teavitamine ja nõustamine
2) Elanikkonna teavitamine

5. Juhendamine ja koolitamine
1) Madalama taseme korstnapühkija töö juhendamine
2) Korstnapühkijate koolitamine