Kutsestandardid

Vetelpäästja, tase 3

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 26-09112016-2.1/2k

Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE

Kutseala: Päästeteenistus

Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse

Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Otsus: 3/09.11.2016

Kehtib alates: 09.11.2016

Kehtib kuni: 05.11.2018

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad

EMTAK klassifikaator:
O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

ISCED klassifikaator:
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Vetelpäästja töö eesmärk on tagada veeohutus rannas või ujulas. Töö sisuks on vetelpäästetööde tegemine ja esmase meditsiinilise abi andmine. Avavee vetelpäästja töötab supluskohas ning tööülesannete täitmisel kasutab vajadusel päästevarustust ja päästepaati. Ujula vetelpäästja töötab ujulates ja veekeskustes ning tagab ohutuseeskirjade täitmise.
Vetelpäästja on üldjuhul meeskonna liige, kuid otsuseid võtab vastu iseseisvalt. Töö eeldab suhtlemist külastajatega nii tava- kui kriisiolukordades ja koostööoskust operatiivstruktuuridega.
Töö iseloomust tulenevalt peab vetelpäästja olema võimeline töötama muutuvas vaimses ja füüsilises keskkonnas.

Tööosad

A.2.1 Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine
1. Tööpiirkonna ülevaatamine.
2. Päästevahendite kontrollimine.
3. Puuduste kõrvaldamine.

A.2.2 Teavitus- ja ennetustegevus
1. Külastajate teavitamine kehtivatest eeskirjadest ja valveala info edastamine.
2. Külastajatega suhtlemine.
3. Puuetega inimeste abistamine.
4. Ohtude ennetamine.

A.2.3 Valvamine
1. Valveala tundmine, valvealas, kellaajas, teiste päästjate asukohas jne orienteerumine.
2. Valveala hindamine.
3. Valveala jälgimine.
4. Valveala jagamine.

A.2.4 Päästetööde tegemine
1. Kannatanu äratundmine.
2. Kaldalt/basseini äärelt päästmine.
3. Päästmine veest.
4. Sündmuskoha fikseerimine ja dokumenteerimine.
5. Debriifingul osalemine.

A.2.5 Esmaabi osutamine
1. Sündmuskoha hindamine.
2. Kannatanu seisundi hindamine.
3. Esmaabi andmine.
4. Kannatanu transportimine.

Valitavad tööosad:
A.2.6 Ujula vetelpääste
1. Ohutuse tagamine.
2. Ujulatehnika kasutamine.
3. Päästetööde läbiviimine.
4. Tegutsemine keemilise ohu korral ujulas.

A.2.7 Avavee vetelpääste
1. Päästepaadi kontrollimine ja kasutamine.
2. Valvepiirkonna jälgimine patrullides.
3. Päästmine päästepaadiga.
4. Informatsiooni kogumine.
5. Kadunud inimeste otsimine maismaal.
6. Kadunud inimeste otsimine vees.