Kutsestandardid

Volitatud automaatikainsener, tase 8

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 24-05102016-4.3/2k

Spetsialiseerumised:
Tööstus- ja tootmisautomaatika
Ehitusautomaatika

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)

Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine

Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu

Otsus: 3/05.10.2016

Kehtib alates: 05.10.2016

Kehtib kuni: 18.02.2020

EKR tase: 8

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8

Muudatused:
Muudatused töö kirjelduses (A.1) ja kutsestandardi Lisas 1., kust eemaldati viide esmase kutse olemasolult ja kutse andmiselt ning kutsealastes regulatsioonides (A.8), kust eemaldati viide ministri määrusele ja asendati see viitega ehitusseadusele.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Volitatud automaatikainseneri 8. taseme kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.

Töö kirjeldus

Automaatika valdkonna insenerid loovad, hooldavad ja arendavad automaatikasüsteeme.
Automaatikasüsteem (edaspidi ka süsteem) on keskkonnaga vahetult seotud tark- ja riistvara kompleks, mida kasutatakse tehnoloogiliste protsesside (edaspidi ka protsess) toimimise juhtimiseks ja kontrollimiseks ettenähtud töörežiimides ilma inimese otsese osalemiseta. Automaatikainsenerid töötavad tööstus-, tootmis- ja ehitusettevõtetes ning tehastes, laborites, projekti- ja inseneribüroodes, õppe- ja teadusasutustes.
Automaatikainsenerid spetsialiseeruvad tööstus- ja tootmise või ehitiste tehnosüsteemide tehnoloogiliste protsesside automatiseerimisele ning vähemalt ühele kitsamale ametialale järgmiste hulgast: projekteerimine, süsteemide ehitus, süsteemide tööshoid ja hooldus, teadustöö ja insenerikoolitus või arendustegevus.
Automaatikainsenerid töötavad interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride, tehnoloogiainseneride jt spetsialistidega.
See kutsestandard sisaldab volitatud automaatikainseneri kutsekirjeldust ja kompetentsusnõudeid.

8. taseme volitatud automaatikainsener on laialdaste teadmiste ja kogemustega tippspetsialist-ekspert, kes rakendab oma automaatikaalaseid insener-tehnilisi teadmisi ja võimeid loodavate, olemasolevate või arendatavate tehnoloogiliste protsesside kompleksseks automatiseerimiseks.
Ta töötab iseseisvalt keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine. Tal on õigus anda eksperthinnanguid keerukatele automaatikaprojektidele ja -töödele.
Volitatud automaatikainsener on pädev juhtima organisatsioone või töörühmi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, ta võtab täieliku vastutuse enda ja teiste töötulemuste eest.
Volitatud automaatikainsener koolitab insenere ja tegeleb arendustegevustega, millel on oluline ning positiivne mõju automaatika valdkonna arengule.

Automaatikainseneride kutsed:
Diplomeeritud automaatikainsener, tase 7;
Volitatud automaatikainsener, tase 8.
Automaatika valdkonna inseneride kutsete ülevaated on toodud lisas 1.

Tööosad

A.2.1 Komplekssete automaatikasüsteemide loomine, hindamine, täiustamine ja arendamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Tööstus- ja tootmisautomaatika
A.2.2 Tööstus- ja tootmisprotsesside automatiseerimine.

Ehitusautomaatika
A.2.3 Ehitiste tehnosüsteemide töö automatiseerimine.

Valitavad tööosad:
A.2.4 Projekteerimine.
A.2.5 Süsteemide ehitamine.
A.2.6 Süsteemide kasutus ja hooldus.
A.2.7 Arendus-, teadus- ja koolitustegevus.