Kutsestandardid

Õigusnõunik, tase 7

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 14-13042016-3.3/4k

Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS

Kutseala: Nõustamine

Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus

Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu

Otsus: 1/13.04.2016

Kehtib alates: 13.04.2016

Kehtib kuni: 12.04.2021

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine

ISCED klassifikaator:
042 Õigus
0421 Õigus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Õigusnõunik, tase 7 kutsestandard on välja töötatud isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks.

Töö kirjeldus

Õigusteenus on kutsetegevusena kliendi või tööandja õigusnõustamine, kliendi või tööandja esindamine või kaitsmine kohtuvälises ja kohtueelses menetluses, vahekohtu menetluses, kohtus või mujal ning kliendile või tööandjale dokumendi koostamine ja tema huvides muu õigustoimingu tegemine või muu õigusteenuse osutamine ning suhtlemine kolmandate isikutega, sh avaliku võimu organitega, ning vajaduse korral kliendi või tööandja huvides tõendite kogumine.

Õigusteenus peab olema õigeaegne ja asjatundlik, põhinema asjaolude, tõendite, õigusaktide, kohtupraktika ja õigusteooria põhjalikul uurimisel ja tundmisel ning tagama õigusnõuniku kliendi ja/või õigusnõuniku tööandja tegevuse seaduslikkuse ja nõuetelevastavuse ning nende õiguste ja huvide parimal viisil kaitstuse.

Õigusnõunik töötab kõigis majandustegevuse ja avaliku halduse valdkondades. Ta osutab õigusteenust ettevõtjana, era- või avalik-õigusliku organisatsiooni töötajana või ametnikuna või juhtorgani liikmena nõustades kliente või oma tööandjat ega ole advokatuuri liige, kohtunik, notar või prokurör.

Tööosad

A.2.1 Kliendi- või töösuhte kujundamine ja hoidmine
2.1.1 Kliendi- või töösuhte kujundamine
2.1.2 Õigusteenuse vajaduse väljaselgitamine
2.1.3 Kliendi ja tööandjaga suhtlemine

A.2.2 Õigusteenuse juhtimine ja administreerimine
2.2.1 Õigusteenuse osutamiseks asjaolude selgitamine ja tõendite kogumine
2.2.2 Õigusteenuse osutamise kavandamine ja korraldamine
2.2.3 Teiste isikute töö juhtimine

A.2.3 Õigusteenuse osutamine
2.3.1 Õigusalaste konsultatsioonide ja arvamuste andmine õigusliku sisuga küsimustes
2.3.2 Õigusliku sisu ja tähendusega toimingute ja tehingute ettevalmistamine
2.3.3 Õigusliku sisuga dokumentide koostamine
2.3.4 Õigusaktide ja lepingute täitmise kontroll
2.3.5 Lepitus- või vahekohtumenetluses osalemine
2.3.6 Kliendi või tööandja esindamine

A.2.4 Enese kutsealane arendamine
2.4.1 Kutsealaste teadmiste ja oskuste täiendamine.